PELAJAR UA JUARA PERTANDINGAN MENGHAFAZ AL-QURAN

|


Kejayaan demi kejayaan dicapai oleh anak-anak UA. 22/2/2012, 6 orang pelajar UA berjaya ke Peringkat Negeri dalam katogeri 1-10 juzuk Bertarannum.Juara katogeri Perempuan 1-10 Juzuk dari MRSM Gemencheh,Adik Maryam, Ke-2 Adik Syarah ketiga dan ke empat juga dari MRSM Gemencheh. Bagi Katogeri Lelaki, Adik Syazani Jeni menjadi juara dan Adik Hambali tempat ke Empat.Pertandingan peringkat negeri akan diadakan di Pusat Dakwah Islamiah Paroi pada 17/3/2012.Semua yang berkelapangan dijemput hadir bagi memberi sokongan kepada 6 orang anak UA yang akan ke bakal ke peringkat Kebangsaan. Tahniah kepada mereka..

|

CONTOH KARANGAN SPM & STAM

|

Muhd Hisham:
(Murokkab)

Secara ringkasnya ayat lengkap dibentuk daripada susunan ungkapan-ungkapan dan perkataan-perkataan(Murokkab Isnaadiy)


Ayat yang lengkap (atau ungkapan yang lengkap) terdiri daripada sekurang-kurangnya gabungan dua perkataan yang memenuhi kreteria subjek dan predikat(Murokkab Isnaadiy)

Contoh ayat lengkap paling ringkas ialah : Al-Quranu kitabun. Yang bermakna : 'Al-Quran ialah sebuah kitab' atau 'Al-Quran is a book'.

Di dalam ilmu nahu, terdapat beberapa jenis ungkapan yang struktur dan i'rabnya mesti kita ketahui supaya kita faham makna yang dimaksudkan olehnya di dalam sesuatu ayat .

Namun gabungan sebarang dua perkataan sahaja tidak semestinya menjadi ayat yang lengkap. Gabungan dua perkataan yang tidak menjadi ayat lengkap ini dipanggil ungkapan tidak lengkap (murokkab naqis). Ungkapan yang tidak lengkap ini pula akan disusun atau digabung bersama ungkapan lain dan mungkin juga disertai dengan katakerja dan katatugas supaya menjadi ayat yang lengkap dan mudah difahami dengan tepat. Berikut adalah Murokkab Naqis :

1) Ungkapan bersifat (murokkab tausifi / mausuf wa sifah / man'ut wa na'at)

2) Ungkapan pemilikan (murokkab idhofi / al-idhofah / mudhof wa mudhofun ilaih)

3) Ungkapan berkatasendi / berhuruf jarr (murokkab jarri / shibhul jumlah /jarr wa majrur)

4) Ungkapan penunjuk (murokkab ishari)


(Murokkab Tausifi)

Ungkapan Bersifat ialah frasa di mana perkataan kedua menerangkan tentang kualiti atau sifat kepada perkataan pertama.

Dalam bahasa melayu contohnya :

Rumah besar.
Kereta baru.
Bunga cantik.

Besar, baru dan cantik adalah katasifat (adjective) yang menerangkan tentang rumah, kereta dan bunga di dalam contoh di atas.

Di dalam istilah bahasa arab, perkataan pertama dinamakan ismulzat atau mausuf dan perkataan kedua dinamakan ismussifah atau sifah.

Oleh itu, murokkab tausifi juga selalu dipanggil mausuf wa sifah (Yang disifatkan dan sifatnya).

PENTING : Empat ciri utama isim sifah yang perlu diambil perhatian. Iaitu sifah akan mengikut mausuf pada :

1. Nakirah atau Makrifah.

Jika mausuf itu nakirah, sifah juga mestilah nakirah. Jika mausuf itu makrifah maka sifah juga mestilah makrifah.

(Jika anda kurang pasti apa itu nakirah dan makrifah sila kembali ke siri ketiga dan ikut link yang diberi)

2. Maskulin dan Feminin.

Jika mausuf maskulin, sifah juga mesti maskulin. Begitulah juga jika mausuf feminin, sifah mestilah feminin.

(Melainkan jika mausuf adalah plural tidak berakal, maka sifahnya adalah feminin singular)

3. I'rab (marfu', mansub atau majrur)

Sifah akan mengikut i'rabnya mausuf. Contohnya jika mausuf itu majrur maka sifah juga mestilah majrur.

4. Bilangan (singular, dual atau plural)

Sifat mesti mengikut bilangan mausuf. Contohnya jika mausuf itu plural (jamak) maka sifah juga mestilah jamak.

(Lihat contoh-contoh ungkapan bersifat yang dipetik dari Al-Quran pada ruangan komen).

PERHATIAN :

1. Jika mausuf adalah katanama PLURAL yang tidak berakal (seperti benda dan haiwan) maka sifahnya adalah feminin SINGULAR.

2. Mausuf boleh mempunyai lebih daripada satu sifat berturutan selepasnya.

-------------------------

(Murokkab Idhofi)

Ungkapan Idhofi ialah frasa di mana katanama pertama disandarkan kepada katanama kedua untuk menjadikannya khusus (makrifah).

Ia disebut sebagai Ungkapan Pemilikan yang bermakna katanama pertama dimiliki atau disandarkan atau dinisbahkan kepada katanama kedua.

Contoh:

كِتَابُ  اللَّهِ

(kitabullahi)

Katanama pertama ( كِتَابُ ) dipanggil mudhof (Yang Dimiliki/Yang Disandarkan)

Katanama kedua ( اللَّهِ ) dipanggil mudhofun ilahi (Pemilik/Penyandar)

Adapun ciri-ciri asas bagi MUDHOF ialah :

1) Tanwin padanya digugurkan

2) Ia tidak boleh beraliflam dipangkalnya (tidak boleh makrifah)

3) Jika ianya dual (muthanna) atau jama' muzakkar salim, maka huruf nun pada hujungnya digugurkan

4) Mudhof boleh dalam apa-apa keadaan i'rab (yakni ianya boleh sebagai marfu', mansub ataupun majrur)

Adapun ciri-ciri asas bagi MUDHOFUN ILAIH ialah :

1) Ia mesti MAJRUR  <---penting

2) Ia boleh dalam keadaan nakirah ataupun makrifah (contoh

: boleh beraliflam ataupun tidak beraliflam .

Ungkapan Pemilikan (atau juga disebut dengan nama Murokkab Idofi atau Al-Idhofah). Jika anda merujuk buku Nahu Arab di dalam Bahasa Inggeris, maka istilahnya biasa di sebut sebagai 'The Relative Phrase' atau 'The Idafa Phrase' atau 'The Genitive of Possession'.

Perlu diingatkan juga bahawa semua katanama yang bersambung dengan gantimana (dhomir muttasil) adalah termasuk juga dalam kategori Ungkapan Pemilikan (Murokkab Idhofi).

Gantinama bersambung itu walaupun tidak berubah barisnya, ia adalah dlm keadaan jarr sebagai mudhofun ilaih.

 Contohya :

كِتَابُهُ
(bukunya)

أَعْمَالُهُمْ
(amalan mereka)


Di dalam satu Ungkapan Pemilikan boleh terdapat lebih dari satu Mudhof dan Mudhofun Ilaih.
Contohnya :

مَـٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ

'Maliki' ialah mudhof, 'Yaumi' adalah mudhofun ilaih.
'Yaumi' juga adalah mudhof, di mana 'Addin' menjadi mudhofun ilaih.

Di situ perkataan 'Yaumi' memainkankan dua peranan serentak. Ia mesti menepati kedua-dua syarat mudhof dan juga syarat mudhofun ilaih. Yakni :

Syarat mudhof :
1. Ia tidak boleh bertanwin
2. Ia tidak boleh beraliflam.

Syarat mudofun ilaih :
1. Ia mesti majrur (eg. hujung berbaris di bawah)

Mudhofun ilaih datang selepas mudhof. Mudhof dahulu, barulah mudhofun ilaih. Sama sekali tidak boleh bertukar tempat. Contoh :

بَابُ المَسْجِدِ

(pintu masjid itu / the door of the masjid)

babu = mudhof
al-masjidi = mudhofun ilaih

Satu lagi peraturan yang penting untuk diketahui ialah : TIDAK boleh ada suatu pun perkataan  berada di antara keduanya. Yakni, mudhof dan mudhofun ilaih mestilah duduk sebelah-menyebelah, tidak boleh terpisah oleh apa-apa perkataan lain.

Bagaimanakah pula kita nak katakan jika perkataan-perkataan mudhof atau mudhofun ilaih atau kedua-duanya mempunyai sifah padanya? Oleh kerana tidak boleh ada sebarang perkataan di antara mudhof dan mudhofun ilaih, maka sifah kepada mudhof hendaknya disebut selepas mudhofun ilaih.

Jika mudhofun ilaih juga mempunyai sifah, maka sifah kepada mudhof hendaklah disebut selepas sifah kepada mudofun ilaih :

1)كتابُ الولدِ الصغيرُ
Buku budak yang kecil(Buku yang kecil : kerana baris dommoh pada kalimah sifat الصغيرُ mengikuti baris dommoh pada kalimah كتابُ yang disifatkan).Taqdirnya :

الكتابُ الصغيرُ للولدِ

2)كتابُ الولدِ الصغيرِ
Buku budak yang kecil(Budak yg kecil : kerana baris kasrah pada kalimah sifat الصغيرِ mengikuti baris kasrah pada kalimah الولدِ yg disifatkan)Taqdirnya :

الكتابُ للولدِ الصغيرِ


PERHATIAN : Di dalam sesuatu ayat ungkapan-ungkapan ini boleh bergabung dan boleh berangkai antara satu sama lain, maka jika kita tidak dapat membezakannya kemungkinan kita akan tersalah tafsir makna keseluruhan ayat walaupun kita tahu makna setiap perkataan di dalam ayat tersebut.

-------------------------

(Murokkab Isyari)

Tentu ramai familiar dengan 'hadza', 'hadzihi' dan sebagainya mengenai isim isyarah (katanama penunjuk) kerana di dalam kebanyakan pelajaran bahasa Arab, inilah yang pertama-tama diajarkan.
Misalnya :

هَـٰذَا كِتَابٌ

Hadza kitabun.
Ini sebuah buku.
This is a book.

Perlu ditegaskan bahawa contoh di atas itu adalah suatu ayat lengkap, yang mengandungi subjek dan predikat.

'Hadza' (ini) = subjek. 'Kitaabun' (sebuah buku) = predikat.

Apa yang kita hendak pelajari pada siri ini ialah berkenaan Murokkab Isyari (Ungkapan Penunjuk). Murokkab Isyari bukanlah ayat lengkap. Ia hanyalah frasa ataupun ungkapan.

Ciri-ciri murokkab isyari ialah seperti berikut :

1. Ia adalah gabungan dua bahagian - Pertama ialah 'Isim Isyarah' .

2. Bahagian kedua dinamakan 'Musyar Ilaih' (Katanama yang ditunjuki)

3. 'Musyar Ilaih' mestilah ber'aliflam', ataupun ianya idhofah (mudhof & mudhofun ilaih) contoh :

هذا الكتابُ كبيرٌ

4. Jika 'Musyar Ilaih' adalah idhofah, maka Isim Isyarah hendaklah berada selepas mudhofun ilaih contoh :

كتابي هذا

5. Isim Isyarah dan 'Musyar Ilaih' mestilah menepati antara keduanya dari segi bilangan, jantina, pengkhususan dan i'rob.


-------------------------

(Murokkab Jaariy)

Adalah ungkapan yang terdiri daripada kata sendi disusuli

dengan kata nama diselepasnya . Contoh :

في الفصلِ/ من الرياضِ / على مكتبٍ / بمكةَ

Ciri-ciri murokkab jaariy ialah seperti berikut :

1. Ia adalah gabungan dua bahagian - Pertama ialah 'Jar'(Huruf Jarr)

2. Bahagian kedua dinamakan 'Isim Majrur' (Katanama majrur)

Murokkab Jaariy bukanlah ayat lengkap. Ia hanyalah frasa ataupun ungkapan.
Ungkapan ini juga dinamakan 'Syibhu Jumlah '.

Hukum bagi kata nama yang berada selepas kata sendi huruf jarr adalah MAJRUR .

Apabila isim mufrad bertanwin datang selepas huruf jarr maka baris dihujungnya menjadi kasrah.

Contoh :  فِي  الْكِتَابِ

Tetapi apabila isim mufrad tidak bertanwin datang selepas huruf jarr maka baris dihujungnya menjadi Fathah namun hukumya tetap majrur.

Contoh :  بِمصابيحَ / من مكّةَ

#بالعربية #نرتقي

|

*Kantong Bocor!!*

*الشريم إمام الحرم المكي في خطبته يقول* :
Imam mesjid Asyuraim alharam almakki dalam khutbahnya mengatakan:

إحذروا *الكيس المثقوب*

*Hati-hati dengan kantong yg bocor*

" تتوضأ أحسن وضوء " لكــن. .. تسرف في الماء' *كيس مثقْوب*

Engkau telah berwudhu dgn sebaik2 wudhu akan tetapi engkau boros memakai air, (itu sama dengan)
*kantong bocor*

" تتصدق عَلى الفقراء بمبلغ ثم .. تذلهم وتضايقهم *كيس مثقْوب.

Engkau bersedekah kepada fakir miskin kemudian, engkau menghina dan menyulitkan mereka, (itu seperti)
 *kantong bocor*

تقوم الليل وتصوم النهار وتطيع ربك" لكــن. .. قاطع الرحم *كيس مثقْوب*

Engkau sholat malam hari, puasa di siang hari,  dan mentaati tuhanmu,  tapi engkau memutuskan (tali) silaturrahmi, (jelas itu adalah)
 *kantong bocor*

تصوم وتصبر عَلى الجوع و العطش" لكـن .. تسب وتشتم وتلعن *كيس مثقْوب*

Engkau sabar dengan haus dan lapar,  tapi engkau menghina dan mencaci, (sama dengan)
*kantong bocor*

" *تلبسين الطرحه والعباية فوق الملابس* "لكـن .. العطر فواح *كيس مثقْوب*

Engkau memakai baju kerudung dan kebaya,  tapi minyak Wangi menyengat, (itu)
*kantong bocor*

تكرم ضيفك وتحسن إليه لكـن .. بعد خروجه تغتابه وتخرج مساوئه *كيس مثقْوب*

Engkau memuliakan tamumu dan berbuat baik kepadanya,  tapi setelah dia pergi engkau menggunjingkanya, (sungguh itu)
*kantong bocor*

أخيرا ً لا تجمعوا حسناتكم في كيس مثقْوب . تجمعوها بصعوبة من جهة .. ثم تسقط بسهولة من جهه أخرى..
*يا رب اسألك لي ولأحبتي الهداية والغفران* .

Pada akhirnya *engkau hanya mengumpulkan kebaikanmu dalam kantong bocor,*  satu sisi engkau mengumpulkan dengan susah payah kemudian engkau menjatuhkannya dg mudah di sisi lain.
Ya Rabb, kami mohon hidayah dan ampunan atas kami dan orang-orang yg kami cintai

*عجائب الشعب العربي* :
Keganjilan-keganjilan orang-orang Arab (secara khusus dan kaum muslimin umumnya)

1- لايستطيع السفر للحج لأن تكلفة الحج مرتفعه .. لكن يستطيع السفر رغبةً في تغيير الجو !
 *ألا إن سلعة الله غالية*

1. Tidak mampu pergi haji karna biayanya besar,  akan tetapi sanggup pergi wisata mengganti suasana,
 *bukankah perdagangan Allah itu mahal*

2- لايستطيع شراء الأضحية لغلاء السعر لكن يستطيع شراء آيفون لمواكبة الموضة.
 *ألا إن سلعة اللَّـه غالية*

2. Tidak sanggup membeli hewan qurban karna harganya yg mahal,  tapi sanggup membeli iPhone sekedar ganti model.
*bukankah perdagangan Allah itu mahal*

3- يستطيع قراءة محادثات تصل إلى ١٠٠ محادثه في اليوم ..
ولا يستطيع قراءة ١٠ آيات من القرآن بحجة ليس لديه وقت لقراءة القرآن
*ألا إن سلعة الله غالية*

Sanggup membaca chatingan hingga seratus percakapan tiap hari,  namun tidak sanggup membaca 10 ayat alquran  dengan dalih tiada waktu yg cukup untuk membaca.
*bukankah perdagangan Allah itu mahal*

🔹🔹🔹🔹🌾🔸🔸🔸🔸

قليل من سيرسلها لأنه يشعر بالحرج .
Sedikit yg mau menyebarkannya/ men share karena merasa berat..

*تخيل ان الله يراك وانت تنشرها لاجله*.
Angankan di benakmu bahwa Alloh selalu melihatmu.. Dan engkau menyebarkannya karenaNya..

 اذا اعجبتك الفكرة ..  فانشرها .
وإذا لم تعجبك .. فمر كأنك لم ترى شيئا.
Jika engkau terpanggil sebab tulisan ini maka sebarkanlah.. Namun jika tidak maka anggap engkau tidak pernah lihat..

*يارب من يرسلها ترزقه من حيث لايحتسب*

😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊

Perbezaan perkataan

|

ما اجمل اللغة العربية

ما الفرق بين :
الأبدي ، الأزلي ، الأمدي ، والسرمدي. ؟؟؟

- الأبدي : الذي لا نهاية له .
- الأزلي : الذي لا بداية له .
- الأمدي : مابين بداية ونهاية
- السرمدي : الذي لا بداية ولا نهاية له .

🌼 ما الفرق بين
التحسس والتجسس ؟؟

- التحسّس : تتبّع أخبار الناس بالخير ( اذهبوا فتحسّسوا من يوسف )
- التّجسّس : معرفة أسرار الناس بالشر ( ولا تجسسوا )
 ما الفرق بين :
 الصمت والسكوت ؟

- الصمت : يتولد من الأدب والحكمة .
- السكوت : يتولد من الخوف .

✍ ما الفرق بين ✍
الكآبة و الحزن ؟

- الكآبة : تظهر على الوجه .
- الحزن : يكون مضمراً بالقلب .
أعاذكم الله منهما .

✍ ما الفرق بين ✍
شرقت الشمس و أشرقت الشمس

- شرقت : بمعنى طلعت
- أشرقت : بمعنى أضاءت
( وأشرقت الأرض بنور ربها )

✍ مالفرق بين ✍
التعليم والتلقين ؟

- التلقين : يكون في الكلام فقط ،
- التعليم : يكون في الكلام وغيره
نقول : لقنه الشعر ، ولا يقال : لقنه النجارة .

✍ ما الفرق بين ✍
الجسد والبدن ؟

- الجسد : هو جسم الانسان كاملاً من الرأس إلى القدمين .
- البدن : فهو الجزء العلوي فقط من جسم الإنسان .

✍ ما الفرق بين ✍
التضادِّ والتناقض ؟

التضاد : يكون في الأفعال .
التناقض : يكون في الأقوال

✍ ما الفرق بين ✍
 الهبوط والنزول ؟

- الهبوط يتبعه إقامة
( اهبطوا مصراً فإن لكم ماسألتم )
أي اذهبوا لمصر للإقامة فيها
- النزول : فهو النزول المؤقت لا يعقبهُ استقرار .

✍ ما الفرق بين ✍
المختال والفخور
( وَٱللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ )

- المختال : ينظر إلى نفسه بعين الافتخار .
- الفخور : ينظر إلى الناس بعين الاحتقار .

✍ ما الفرق بين ✍
الظلم والهضم ؟

- الهضم هو نقصان بعض الحق .
- الظلم يكون في الحق كله .
قال تعالى ( فلا يخاف ظُلما ولا هضما )

✍ ما الفرق بين ✍
المقسط والقاسط؟

- المُقسط : هو العادل أو المُنصف
( إن الله يحب المُقسطين )
- القاسط : هو الظالم أو الجائر
( وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا )

  ✍ رائعة لتفهم معاني القرآن ✍
نفعني الله وإياكم بما هو خير

Perkataan berlawan

|

Oh My Arabic :
الكلماتُ المُتَضادَّةُ..
Perkataan Berlawanan.

جامِدٌ.
Beku.
سائِلٌ.
Cair.
فَسَدٌ.
Busuk.
عاطِرٌ.
Harum.
قَوِيٌّ.
Kuat.
ضعِيفٌ.
Lemah.
سَمِيكٌ.
Tebal.
رَقيقٌ.
Nipis.
مُغْلَقٌ.
Tutup.
مفْتُوحٌ.
Buka.
ضَيِّقٌ.
Sempit.
واسِعٌ.
Luas.
عالٍ.
Tinggi.
سافِلٌ.
Rendah.
ليِّنٌ.
Lembut.
صَلْبٌ.
Keras.
سَرِيعٌ.
Cepat.
بطِئٌ.
Lambat.
جافٌّ.
Kering.
بللٌ.
Basah.
قَذَرٌ.
Kotor.
نظِيفٌ.
Bersih.
مَلِئٌ.
Penuh.
فارِغٌ.
Kosong.

🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈

Perbualan

|

مَاشِي.
Baiklah.
خَلِّي بَالَكْ.
Berjaga-jaga.
سِيبُهُ يِتْكَلِّمْ.
Biarkan dia bercakap.
لو مافِيشْ عِندَكْ مَانِعْ
Jika kamu tidak keberatan.
يَلَّا نِمْشِيْ دِلْوَقْتِي.
Mari kita pergi sekarang.
لازِمْ تِرْجَعْ.
Kamu kena pulang.
ما تِعْمِلْشْ كِدَه.
Jangan buat macam ini.
إنت مِينْ؟ اِحْنَا نِعْرَفْ بَعْضْ قَبل كِدَهْ؟
Siapa kamu? Adakah kita saling mengenali?.
إنت فِينْ؟
Kamu di mana.
أخَدتْ رَقَمْ؟
Kamu sudah ambil nombor?.
أيوه، أهِهْ البِطَاقَةُ.
Ya, ini kad pengenalannya.
مُتْشَكِّرْ أوِي.
Terima kasih.
بِكَامْ دَهْ؟
Berapakah harganya?
إسْتَنَّى هِنَا.
Tunggu di sini.
بِتِقْرَهْ إيهْ.
Apakah yang sedang kamu baca.
أيوه، شُوَيَّهْ.
Ya, sedikit saja.
لِيهْ؟
Mengapa/kenapa.
فِينْ؟
Di mana.
لأَّهْ، لِسَّهْ مَارُحْتِشْ.
Tak pernah pergi lagi.
أيوه، بَايِنْ كِدَهْ.
Ya, saya rasa begitu.
وانت كَمانْ.
Kamu juga.
سِكْتِرْ بَرَّة/ اطلَعْ برَّه.
Keluar.
اِسْتَنَّى شْوَيَّهْ لو سمحت.
Tolong tunggu sebentar.

أنا مَكْسُوفْ.
Saya malu.

ARAB MESIR#

Perkataan seerti

|

*الكَلِماتُ المُتَرادِفاتُ..*
Perkataan Seerti.

غَسَلَ/نَظَّفَ.
Basuh/cuci.
نُقُودٌ/عُمْلَةٌ.
Wang/duit.
عَزِمٌ/حَسَنٌ.
Baik/bagus.
ساخِنٌ/حارٌّ.
Panas/hangat.
هُبُوطٌ/سَقَطَ.
Jatuh/gugur.
كَئِيْبٌ/حَزِيْنٌ.
Sedih/duka.
جَمِيلٌ/ أَنِيْقٌ.
Cantik/lawa.
زَمِيلٌ/صَدِيقٌ.
Teman/sahabat.
رَدِئٌ/شَرِيرٌ.
Nakal/jahat.
فَرَحٌ/مَسْرُورٌ.
Riang/gembira.

🥀🌹🌷💐🌻🌼🌸🌺🍁🍂🌾

Kosa Kata Arab

|

Bahasa arab Nama-Nama Hari:

Hari apa ini? : ( أَيُّ يَوْمً هَذَا؟ )
Hari Ahad : ( ِيَوْمُ الأَحَد )
Hari Senin : ( ِيَوْمُ الاِثْنَيْن )
Hari Selasa : ( ِيَوْمُ الثُّلاَثَاء )
Hari Rabu : ( ِيَوْمُ الأَرْبِعَاء )
Hari Kamis : ( ِيَوْمُ الخَمِيْس )
Hari Jum'at : ( يَوْمُ الجُمُعَة )
Hari Sabtu : ( ِيَوْمُ السَّبْت )
Besok : ( غَدًا )
Kemaren : ( أَمْسِ )

Bahasa Arab Anggota Keluarga:

Ayah : ( أَبٌ )
Ibu : ( أُمٌّ )
Kakek : ( جَدٌّ )
Nenek : ( جَدَّةٌ )
Suami: ( زَوْجٌ )
Istri: ( زَوْجَةٌ )
Anak Laki-laki : ( اِبْنٌ )
Anak Perempuan : ( بِنْتٌ )
Saudara : ( أَخٌ )
Saudari : ( أُخْتٌ )
Cucu Laki-laki : ( حَفِيْدٌ / سِبْطٌ )
Cucu Perempuan : ( حَفِيْدَةٌ / سِبْطَةٌ )
Paman dari Ayah : ( عَمٌّ )
Bibi dari Ayah : ( عَمَّةٌ )
Paman dari Ibu : ( خَالٌ )
Bibi dari Ibu : ( خَالَةٌ )
Bahasa Arab "Aku Cinta Kamu":
Aku cinta kamu (lk) : ( أُحِبُّكَ )
Aku cinta kamu (pr) : ( أُحِبُّكِ )

Bahasa Arab Angka:

1 (Satu) : (  وَاحِدٌ )
2 (Dua) : ( اِثْنَانِ )
3 (Tiga) : ( ثَلاَثَةٌ )
4 (Empat) : ( أَرْبُعَةٌ )
5 (Lima) : ( خَمْسَةٌ )
6 (Enam) : ( سِتّةٌ )
7 (Tujuh) : ( سَبْعَةٌ )
8 (Delapan) : ( ثَمَانِيَةٌ )
9 (Sembilan) : ( تِسْعَةٌ )
10 (Sepuluh) : ( عَشْرَةٌ )
20 (Duapuluh) : ( عِشْرُوْنَ )
30 (Tigapuluh) : ( ثَلاَثُوْنَ )
40 (Empatpuluh) : ( َأَرْبَعُوْن )
50 (Limapuluh) : ( َخَمْسُوْن )
60 (Enampuluh) : ( سِتُّوْنَ )
70 (Tujuhpuluh) : ( سَبْعُوْنَ )
80 (Delapanpuluh) : ( ثَمَانُوْنَ )
90 (Sembilanpuluh) : ( تِسْعُوْنَ )
100 (Seratus) : ( مِائَةٌ )

Bahasa Arab Anggota Badan:

Badan : ( بَدَنٌ / جِسْمٌ )
Kepala : ( رَأْسٌ )
Rambut : ( شَعْرٌ )
Wajah : ( وَجْهٌ )
Kening : ( جَبْهَةٌ )
Alis : ( حَاجِبٌ )
Mata : ( عَيْنٌ )
Pipi : ( خَدٌّ )
Telinga : ( أُذُنٌ )
Hidung : ( أنْفٌ )
Mulut : ( فَمٌ )
Bibir : ( شَفَةٌ )
Lidah : ( لِسَانٌ )
Leher : ( عُنُقٌ )
Pundak : ( عَاتِقٌ )
Tangan : ( يَدٌ )
Telapak tangan : ( كَفٌّ )
Jari jemari : ( أَصَابِعُ )
Siku : ( مِرْفَقٌ )
Dada : ( صَدْرٌ )
Punggung : ( ظَهْرٌ )
Perut : ( بَطْنٌ )
Pusar : ( سُرَّةٌ )
Kaki : ( رِجْلٌ )
Paha : ( فَخِذٌ )
Lutut : ( رُكْبَةٌ )
Betis : ( سَاقٌ )
Matakaki : ( كَعْبٌ )

Bahasa Arab Bilangan Jam:

Jam berapa sekarang? : ( كَمِ السَّاعَةُ الآنَ؟ )
Jam Satu : ( السَّاعَةُ الوَاحِدَةُ )
Jam Dua : ( السّاعَةُ الثَّانِيَةُ )
Jam Tiga : ( السَّاعَةُ الثَّالِثَةُ )
Jam Empat : ( السَّاعَةُ الرَّابِعَةُ )
Jam Lima : ( السّاعَةُ الخَامِسَةُ )
Jam Enam : ( السَّاعَةُ السَّادِسَةُ )
Jam Tujuh : ( السَّاعَةُ السَّابِعَةُ )
Jam Delapan : ( السّاعَةُ الثَّامِنَةُ )
Jam Sembilan : ( السَّاعَةُ التَّاسِعَةُ )
Jam Sepuluh : ( السّاعَةُ العَاشِرَةُ )
Jam Sebelas : ( السَّاعَةُ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ )
Jam Duabelas : ( السَّاعَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ )

Bahasa Arab Seputar Sekolah:

Sekolah: ( مَدْرَسَةٌ )
Kepala Sekolah: ( مُدِيْرُ المَدْرَسَةِ )
Guru: ( مُدَرِّسٌ )
Murid: ( تِلْمِيْذٌ )
Kantor: ( مَكْتَبُ الإِدَارَةِ )
Masjid: ( مَسْجِدٌ )
Kelas: ( فَصْلٌ )
Kantin: ( مَقْصَفٌ )
Perpustakaan: ( مَكْتَبَةٌ )
Laboratorium: ( مَعْمَلٌ )
Laboratorium Bahasa: ( مَعْمَلُ اللُّغَةِ )
Laboratorium IPA: ( مَعْمَلُ العُلُوْمِ )
Jadwal Pelajaran: ( الجَدْوَلُ الدِّرَاسِي )
Daftar Absensi: ( كَشْفُ الحُضُوْرِ )
Rapor: ( كَشْفُ الدَّرَاجَاتِ )
Ruang Rapat: ( قَاعَةُ الاِجْتِمَاعِ )
Materi Pelajaran: ( الدَّرْسُ )
Matematika: ( دَرْسُ حِسَابٍ )
IPA: ( دَرْسُ العُلُوْمِ )
Fisika: ( دَرْسُ الفِيْزِيَاءِ )
Geografi: ( دَرْسُ الجُغْرَافِيَا )
Bahasa Indonesia: ( دَرْسُ اللُّغَةِ الأَنْدُوْنِيْسِيَّةِ )
Bahasa Inggris: ( دَرْسُ اللُّغَةِ الإِنْجِلِزِيَّةِ )
Bahasa Arab: ( دَرْسُ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ )
Lapangan: ( المَلْعَبُ )
Buku: ( كِتَابٌ )
Pena: ( قَلَمٌ )
Tempat pensil : ( مِقْلَمَةٌ )
Spidol: ( قَلَمُ الحِبْرِ )
Penggaris: ( مِسْطَرَةٌ )
Buku Tulis: ( دَفْتَرٌ )
Seragam: ( زِيٌّ )
Sepatu: ( حِذَاءٌ )
Papan Tulis: ( سَبُّوْرَةٌ )
Bahasa Arab Seputar Rumah:
Rumah: ( بَيْتٌ )
Kamar: ( غُرْفَةٌ )
Kamat tidur: ( غُرفَةُ النَّومِ )
Dapur: ( مَطْبَخٌ )
Kamar Mandi: ( حَمَّامٌ )
Halaman: ( سَاحَةٌ )
Taman: ( بُسْتَانٌ )
Pagar: ( سُوْرٌ )
Teras: ( فِنَاءٌ )
Pintu: ( بَابٌ )
Jendela: ( نَافِذَةٌ )
Meja: ( طَاوِلَةٌ )

Jam bahasa Arab

|

المراجعة..
Ulangkaji..

اَلسَّاعَاتُ  -  Jam/pukul

اَلسَّاعَةُ الْوَاحِدَةُ 1:00  Jam satu

اَلسَّاعَةُ الثَّانِيَةُ 2:00   Jam dua

اَلسَّاعَةُ الثَّالِثَةُ 3:00  Jam tiga

اَلسَّاعَةُ الرَّابِعَةُ 4:00  Jam empat

اَلسَّاعَةُ الْخَامِسَةُ 5:00  Jam lima

اَلسَّاعَةُ السَّادِسَةُ 6:00  Jam enam

اَلسَّاعَةُ السَّابِعَةُ 7:00  Jam tujuh

اَلسَّاعَةُ الثَّامِنَةُ 8:00  Jam lapan

اَلسَّاعَةُ التَّاسِعَةُ 9:00  Jam sembilan

اَلسَّاعَةُ الْعَاشِرَةُ 10:00  Jam sepuluh

اَلسَّاعَةُ الْحَادِيَةَ عَشَرَةَ 11:00  Jam sebelas

اَلسَّاعَةُ الثَّانِيَةَ عَشَرَةَ 12:00  Jam dua belas

تَمَامًا  – tepat    
اَلنِّصْفُ – 30minit    
اَلثُّلُثُ – 20minit
اَلرُّبْعُ –  15minit      
خَمْسَة - 5minit  
عَشَرَة - 10minit      
وَ - tambah/lebih
إِلاَّ - tolak/kurang
صَبَاحًا- pagi
نَهَارًا - tghhari/siang
مَسَاءً - petang
لَيْلاً - malam
تَقْرِيْبًا - lebih kurang

مثال:
اَلسَّاعَةُ الثَّانِيَةُ تَمَامًا - Jam 2 tepat

اَلسَّاعَةُ الثَّانِيَةُ وَالنِّصْفُ - Jam 2 lebih 30 minit = 2:30

اَلسَّاعَةُ الثَّانِيَةُ وَالثُّلُثُ - Jam 2 lebih 20 minit = 2:20

اَلسَّاعَةُ الثَّانِيَةُ وَالرُّبْعُ - Jam 2 lebih 15 minit = 2:15

اَلسَّاعَةُ الثَّانِيَةُ وَخَمْسَةُ - Jam 2 lebih lima minit = 2:05

اَلسَّاعَةُ الثَّانِيَةُ إِلاَّ الرُّبْعَ - Jam 2 kurang 15 minit = 1:45

اَلسَّاعَةُ الثَّانِيَةُ إِلاَّ الثُّلُثَ - Jam 2 kurang 20 minit = 1:40

اَلسَّاعَةُ الثَّانِيَةُ إِلاَّ عَشَرَةَ - Jam 2 kurang 10 minit = 1:50

أمثلة في الجمل:
Contoh dlm ayat

أَدْخُلُ غُرْفَتِيْ لِلنَّوْمِ فِي السَّاعَةِ الْعَاشِرَةِ تَمَامًا
Sy msuk bilik sy utk tidur pada jam 10 tepat

يَحِيْنُ وَقْتُ الْفَجْرِ فِي السَّاعَةِ السَّادِسَةِ إِلاَّ الثُّلُثَ تَقْرِيْبًا
Waktu fajar menjelang pada jam 5:40 lebih kurang

وَصَلْتُ إِلَى كُوالا لومبور فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ مَسَاءً
Sy tlh tiba di Kuala Lumpur pd jam 3 ptg

لَنَا دَرْسُ الْقُرْآنِ فِي السَّاعَةِ التَّاسِعَةِ صَبَاحًا
Kita ada pelajaran Al-Qur'an pd jam 9 pagi

*جهة الأرقام العربية كجهة الأرقام اللاتينية وكذلك للساعة
*Arah nombor arab sama seperti arah nombor biasa, begitu juga dgn jam

مثال:
Contoh:

5:00   = ٠٠;٥
 146   =  ١٤٦

بالتوفيق والنجاح..

Semoga sukses dgn kejayaan..
😍😍😍Ara

المفردات اليومية

|

*المفردات اليومية.*💼

مُسْتَوًى.
Peringkat.
مستوى إقْلِيمِيٌّ.
Peringkat daerah.
مستوى بلديٌّ.
Peringkat negeri.
مستوى عالميٌّ.
Peringkat antarabangsa.
مستوى عالمي راقٍ.
Peringkat tertinggi antarabangsa.
مستوى مَحَلِّيٌّ.
Peringkat tempatan.
مستوى وطنيٌّ.
Peringkat kebangsaan..

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

BAHASA ARAB YANG DIMELAYUKAN

|

Berikut saya susun kata-kata serapan yang berasal dari bahasa Arab yang sudah tak asing lagi di telinga Kita :

A
Abadi ( أبدي )
Adat ( عادة )
Adil ( عادل )
Ahad ( أحد )
Ahli ( أهل )
Aib ( عيب )
Ajal ( أجل )
Akal ( عقل )
Akhir ( أخير )
Akhlak ( أخلاق )
Akrab ( أقرب )
Alamat ( علامة )
Amanah ( أمانة )
Alam ( عالم )
Alat ( آلة )
Asal ( أصل )
Asli ( أصلي )
Awal ( أول )
Azab ( عذاب
Azan ( أذن )

B
Bab ( باب )
Badan ( بدن )
Bahas ( بحث )
Batin ( باطن )
Batal ( بطل )
Bait ( بيت )
Bakhil ( بخيل )
Bala ( بلاء )

C

D
Dahsyat ( دهشة )
Dakwah ( دعوة )
Dai ( داعي )
Doa ( دعاء )
Daerah ( دائرة )
Dewan ( ديوان )
Daftar ( دفتر )
Dalil ( دليل )
Daur ( دور )
Dauroh (دورة)
Derajat ( درجة )
Dunia ( دنيا )
Dzikir ( ذكر )

E

F
Faidah ( فائدة )
Fakir ( فقير )
Fana ( فناء )
Fikir ( فكر )
Fitnah ( فتنة )
Fithrah ( فطرة )

G
Ghaib ( غائب )
Gamis ( قميص )
Gairah ( غيرة )
Gapleh ( غفلة )
Gitar  (قيطار )

H
Hadiah ( هدية )
Hal ( حال )
Hadir ( حاضر )
Hasad ( حسد )
Haid ( حيض )
Hajat ( حاجة )
Hamil ( حامل )
Haram ( حرام )
Hasil ( حاصل )
Halal ( حلال )
Hewan ( حيوان )
Hebat ( هيبة )
Hidayah ( هداية )
Hijrah ( هجرة )
Hukum ( حكم )
Hakim ( حاكم )
Hak ( حق )
Haul ( حول )
Hakikat ( حقيقة )
Hayat ( حياة )
Hibah ( هبة )
Hikayat ( حكاية )
Hikmah ( حكمة )
Hormat ( حرمة )
Hina ( هين )
Huruf ( حروف )
Hp ( حاتف )

I
Ilmu ( علم )
Ilmiah ( علمية )
Iman ( إيمان )
Insan ( إنسان )
Istilah ( اصطلاح )
Istirahat ( استراحة )
Isyarat ( إشارة )
Ibroh ( عبرة )
Ikhlas ( إخلاص )
Iklan ( إعلان )
Izin ( إذن )
Iblis ( إبليس )

J
Jadwal ( جدول )
Jamaah ( جماعة )
Jasad ( جسد )
Jawab ( جواب )
Jenis ( جنس )
Jilid ( جلد )
Jumat ( جمعة )
Jerapah ( جرافة )

K
Kabar ( خبر )
Kalam ( كلام )
Kalimat ( كلمة )
Kalbu ( قلب )
Kamis ( خميس )
Kamus ( قاموس )
Karib ( قريب )
Kertas ( قرطاس )
Kias ( قياس )
Kisah ( قصة )
Kitab ( كتاب )
Kuliah ( كلية )
Kuburan ( قبر )
Kursi ( كرسي )
Kurma ( كرامة )
Kuat  ( قوي )
Kopi/cafee ( قهوة )

L
Lisan ( لسان )
Lapad  ( لفظ )
laknat ( لعنة )

M
Madrasah ( مدرسة )
Majalah ( مجلة )
Majlis ( مجلس )
Makalah ( مقالة )
Makhluk ( مخلوق )
Maklum ( معلوم )
Makna ( معنى )
Makruf ( معروف )
Maksud ( مقصود )
Malaikat ( ملائكة )
Markaz ( مركز )
Masalah ( مسألة )
Masjid ( مسجد )
Mati ( ميت )
Misal ( مثال )
Miskin ( مسكين )
Mungkin ( ممكن )
Munkar ( منكر )
Mustahil ( مستحيل )
Musibah ( مصيبة )
Mushalla ( مصلى )
Musyawarah ( مشاورة )
Masbuk ( مسبوق
Mistar  ( مسطارة )
Mubah  ( مباح )
Mubadzir  ( مبذر )
Muadzin  ( مؤذن )
Mushaf  ( مصحف )
Munafik  ( منافق )
Murotal ( مراتل )
Musabakoh ( مسابقة )
Musyawarah ( مشاورة )
Mufakat ( موافق )

N
Nabi ( نبي )
Nasib ( نصيب )
Najis ( نجس )
Nikmat ( نعمة )
Nafas ( نفس )
Nasab ( نسب )
Nafkah ( نفقة )
Nikah ( نكاح )
Noktah ( نقطة

O

P
Paham ( فهم )
Pasal ( فصل )
Pikir ( فكر )
Paragraf ( فقرة

Q

R
Rahmat ( رحمة )
Rahim ( رحم )
Rasul ( رسول )
Rejeki ( رزق )
Riwayat ( رواية )
Rabu ( أربعاء )
Rakyat ( رعية )
Risalah ( رسالة )
Ruh ( روح )
Rujuk ( رجوع )

S
Saat ( ساعة )
Sabar ( صبر  )
Sabtu ( سبت )
Sabun ( صابون )
Sah ( صح )
Safar ( سفر )
Sahabat ( صحابة )
Salam ( سلام )
Salju ( ثلج )
Sehat ( صحة )
Sajak ( سجع )
Sedekah ( صدقة )
Sekarat ( سكرات )
Serikat ( شراكة )
Sebab ( سبب )
Silaturrahmi ( صلة الرحم )
Sihir ( سحر )
Sujud ( سجود )
Surat ( سورة )
Syirik ( شرك )
Syukur ( شكر )
Selamat ( سلامة )
Senin ( اثنين )
Selasa ( ثلاثاء )
Setan ( شيطلن )
Siasat ( سياسة )
Sifat ( صفة )
Silsilah ( سلسلة )
Shalat ( صلاة )
Soal ( سؤال )
Sohib ( صاحب )
Sulthan ( سلطان )
Sunnah ( سنة )
Syarat ( شرط )
Syair ( شاعر )

T
Taat ( طاعة )
Tabiat ( طبيعة )
Tauhid ( توحيد )
Tabib ( طبيب )
Takhayul ( تخيل )
Takabbur ( تكبر )
Takdir ( تقدير )
Tawakkal ( توكل )
Tawadhu ( تواضع )
Tamak ( طمع )
Tamat ( تمت )
Taubat ( توبة )
Telaah ( مطالعة )
Tertib ( ترتيب )
Tafsir ( تفسير )

U
Umat ( أمة )
Umum ( عموم )
Umur ( عمر )
Unsur ( عنصر )
Ustadz ( أستاذ )

V

W
Wasit ( واسط )
Was-was ( وسواس )
Wajah ( وجه )
Wajib ( واجب )
Wakil ( وكيل )
Waktu ( وقت )
Wali ( والى )
Warisan ( وراثة )
Wilayah ( ولاية )
Wujud ( وجود )
Wukuf  ( وقوف )

X

Y
Yakin ( يقين )
Yakni ( يعني )
Yatim ( يتيم )

Z
Zalim ( ظالم )
Zakat ( زكاة )
Zaman ( زمان )
Ziarah ( زيارة )
Zuhud ( زهد )
Zina ( زنى ).

jadi berapa puluh mufrodatkah yg sudah melekat dlm jiwa kita?
Masih beranikah kita mengatakan b arab itu adalah bahasa asing sedangkan aktifitas kita tidak bisa terlepas dari b arab???

JENIS-JENIS PEKERJAAN

|

(JENIS-JENIS PEKERJAAN)

 أَنْوَاعُ الْمِهَنِ

Tentera Udara ( قُوَّاتٌ جَوِّيَّةٌ )

Tentera Laut ( قُوّأتٌ بَحْرِيَّةٌ )

Polis ( شُرْطَةٌ )

Kastam ( جُمْرُكٌ )

Pengawal Keselamatan ( حَارِسٌ )

Juruhebah ( مُذِيْعٌ )

Penari ( رَاقِصَةٌ )

Angkasawan ( رَائِدُ فَضَاءٍ )

Guru ( مُدَرِّسٌ \ مُدَرِّسَةٌ )

Ahli Sains ( الْعَالِمُ فِيْ الْعُلُوْمِ )

Jurutera ( الْمُهَنْدِسُ )

Jurutaip ( كَاتِبٌ \ كَاتِبَةٌ )

Tukang Paip ( حَنَفِيٌّ )

Pelukis ( رَسَّامٌ )

Tukang Kasut ( سَكَّافٌ )

Atendan ( مُشْرِفٌ )

Ahli Bomba ( رِجَالُ الْمُطَافِئِ )

Jurujual ( بَائِعٌ )

Tukang Jahit ( خَيَّاطٌ )

Penoreh Getah ( مَطَّاطٌ )

Tukang Jam ( سَاعَتِيٌّ )

Doktor ( طَبِيْبٌ )

Hakim ( حَاكِمٌ )

Peguam ( مُحَامٍ )

Wartawan ( صَحَفِيٌّ \ صَحَفِيَّةٌ )

Jurugambar ( مُصَوِّرٌ )

Petani ( مُزَارِعَةٌ )

Pelawak ( مُهَرِّجٌ )

Pelayan ( نَادِلٌ )

Operator Telefon ( عَامِلُ التِّلِفُوْنِ )

Jururawat ( مُمَرِّضَةٌ )

Tukang Kayu ( نَجَّارٌ )

Posmen ( مُوَزِّعُ الْبَرِيْدِ )

Penyanyi ( مُطْرِبٌ \ مُطْرِبَةٌ )

Tukang Gunting ( حَلاَّقٌ )

Pensyarah ( مُحَاضِرَةٌ )

Mekanik ( مِيْكَانِيْكِيٌّ )

Nelayan ( صّيَّادُ الْأَسْمَاكِ )

Drebar ( سَائِقٌ )

Askar ( جَيْشٌ )

Arkitek ( مُهَنْدِسُ الْعِمَارَةِ )

SAYUR-SAYURAN

|

الخَضْرَاوَاتُ.
Sayur-Sayuran.

بَاذِنْجَان.
Terung.
بَرَاعِمُ السَّرْخَسِ.
Pucuk paku.
بَصَلٌ.
Bawang.
بَطَاطِس/بَطَاطا.
Kentang.
جَزَرٌ.
Lobak merah.
طَمَاطِمُ.
Tomato.
خَسٌّ.
Salad.
فِلْفِلٌ/فُلفُلٌ.
Cili.
كَانْكُون.
Kangkung.
كُرْكُمٌ.
Kunyit.
كُرُنْبٌ.
Kubis.
يَقْطِينٌ.
Labu.
ثُومٌ/فُومٌ.
Bawang putih.

🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃

PERMAINAN LUAR

|

PERMAINAN LUAR ( الْأَلْعَابُ الْخَارِجِيَّةُ ) OUTDOOR SPORTS

Menembak ( إطْلاَقُ النَّارِ )

Bola Sepak ( كُرَةُ الْقَدَمِ )

Tenis ( تَنِسٌ )

Lumba Basikal ( سِبَاقُ الدَّرَّاجَاتِ )

Memanah ( رِمَايَةٌ )

Lompat Tinggi ( اَلْوَثْبُ الْعَالِيْ )

Lontar Peluru ( رَمْيُ الْكُرَةِ الْحَدِيْدِيَّةِ )

Kriket ( كَرِيْكِيْت )

Bola Jaring ( كرة الشَّبَكَةِ )

Golf ( غُولْف )

Lompat Galah ( رميُ الرَّمْحِ )

Badminton ( كرة الرِّيْشَةِ )

Lempar Cakera ( الْقُرْصُ )

Lumba Lari ( سباق الْجَرْيِ )

Hoki ( هُوْكِيْ )

Sepak Takraw ( لُعْبَةُ سِيْفَقْ تَكْرَاوْ )

Perahu Layar ( قَارِبٌ شِرَاعِيٌّ )

Sofbol ( كرة لَيِّنَةٌ )

Ragbi ( رَكْبِيْ )

Bola Tampar ( كرة الطَّائِرِةِ )

JENIS2 PEKERJAAN

|

*أَنْوَاعُ المِهَنِ.*
Jenis2 Pekerjaan.

شُرْطَةٌ.
Polis.
جُمْرُكٌ.
Pegawai kastam.
حارِسٌ.
Pengawal keselamatan.
حَنَفِيٌّ.
Tukang paip.
العالِمَةُ في العُلُومِ.
Ahli sains.
صَحَفِيَّةٌ.
Wartawan.
مُحاضِرَةٌ.
Pensyarah.
مُهَرِّجٌ.
Pelawak.
صَيَّادُ الأسْماكِ.
Nelayan.
مُحامٍ.
Peguam.
مَطَّاطٌ.
Penoreh getah.

Mufradat Harian

|

*المفردات اليومية..*

رَفُّ الكُتُبِ.
Rak buku.
كتُبُ الأطْفالِ.
Buku kanak2.
كتاب العُلُومِ.
Buku sains.
كتُبٌ مُقَرَّرَةٌ.
Buku teks.
كتب دِينِيَّةٌ.
Buku agama.
كتاب القِصَصِ.
Buku cerita.
كتاب الرِّياضَةِ.
Buku sukan.
كتاب المُراجعةِ.
Buku rujukan.
كتاب تَرْبِيَّةِ الفَنِّ.
Buku pendidikan seni.
مُقْتَرِضُ الكُتُبِ.
Peminjam buku.
موسوعَةٌ.
Ensiklopedia.

📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚

KANTUNG BOCOR

|

Kantong Bocor!!

*الشريم إمام الحرم المكي في خطبته يقول* :
Imam mesjid Asyuraim alharam almakki dalam khutbahnya mengatakan:

إحذروا *الكيس المثقوب*

*Hati-hati dengan kantong yg bocor*

" تتوضأ أحسن وضوء " لكــن. .. تسرف في الماء' *كيس مثقْوب*

Engkau telah berwudhu dgn sebaik2 wudhu akan tetapi engkau boros memakai air, (itu sama dengan)
*kantong bocor*

" تتصدق عَلى الفقراء بمبلغ ثم .. تذلهم وتضايقهم *كيس مثقْوب.

Engkau bersedekah kepada fakir miskin kemudian, engkau menghina dan menyulitkan mereka, (itu seperti)
 *kantong bocor*

تقوم الليل وتصوم النهار وتطيع ربك" لكــن. .. قاطع الرحم *كيس مثقْوب*

Engkau sholat malam hari, puasa di siang hari,  dan mentaati tuhanmu,  tapi engkau memutuskan (tali) silaturrahmi, (jelas itu adalah)
 *kantong bocor*

تصوم وتصبر عَلى الجوع و العطش" لكـن .. تسب وتشتم وتلعن *كيس مثقْوب*

Engkau sabar dengan haus dan lapar,  tapi engkau menghina dan mencaci, (sama dengan)
*kantong bocor*

" *تلبسين الطرحه والعباية فوق الملابس* "لكـن .. العطر فواح *كيس مثقْوب*

Engkau memakai baju kerudung dan kebaya,  tapi minyak Wangi menyengat, (itu)
*kantong bocor*

تكرم ضيفك وتحسن إليه لكـن .. بعد خروجه تغتابه وتخرج مساوئه *كيس مثقْوب*

Engkau memuliakan tamumu dan berbuat baik kepadanya,  tapi setelah dia pergi engkau menggunjingkanya, (sungguh itu)
*kantong bocor*

أخيرا ً لا تجمعوا حسناتكم في كيس مثقْوب . تجمعوها بصعوبة من جهة .. ثم تسقط بسهولة من جهه أخرى..
*يا رب اسألك لي ولأحبتي الهداية والغفران* .

Pada akhirnya *engkau hanya mengumpulkan kebaikanmu dalam kantong bocor,*  satu sisi engkau mengumpulkan dengan susah payah kemudian engkau menjatuhkannya dg mudah di sisi lain.
Ya Rabb, kami mohon hidayah dan ampunan atas kami dan orang-orang yg kami cintai

*عجائب الشعب العربي* :
Keganjilan-keganjilan orang-orang Arab (secara khusus dan kaum muslimin umumnya)

1- لايستطيع السفر للحج لأن تكلفة الحج مرتفعه .. لكن يستطيع السفر رغبةً في تغيير الجو !
 *ألا إن سلعة الله غالية*

1. Tidak mampu pergi haji karna biayanya besar,  akan tetapi sanggup pergi wisata mengganti suasana,
 *bukankah perdagangan Allah itu mahal*

2- لايستطيع شراء الأضحية لغلاء السعر لكن يستطيع شراء آيفون لمواكبة الموضة.
 *ألا إن سلعة اللَّـه غالية*

2. Tidak sanggup membeli hewan qurban karna harganya yg mahal,  tapi sanggup membeli iPhone sekedar ganti model.
*bukankah perdagangan Allah itu mahal*

3- يستطيع قراءة محادثات تصل إلى ١٠٠ محادثه في اليوم ..
ولا يستطيع قراءة ١٠ آيات من القرآن بحجة ليس لديه وقت لقراءة القرآن
*ألا إن سلعة الله غالية*

Sanggup membaca chatingan hingga seratus percakapan tiap hari,  namun tidak sanggup membaca 10 ayat alquran  dengan dalih tiada waktu yg cukup untuk membaca.
*bukankah perdagangan Allah itu mahal*

🔹🔹🔹🔹🌾🔸🔸🔸🔸

قليل من سيرسلها لأنه يشعر بالحرج .
Sedikit yg mau menyebarkannya/ men share karena merasa berat..

*تخيل ان الله يراك وانت تنشرها لاجله*.
Angankan di benakmu bahwa Alloh selalu melihatmu.. Dan engkau menyebarkannya karenaNya..

 اذا اعجبتك الفكرة ..  فانشرها .
وإذا لم تعجبك .. فمر كأنك لم ترى شيئا.
Jika engkau terpanggil sebab tulisan ini maka sebarkanlah.. Namun jika tidak maka anggap engkau tidak pernah lihat..

*يارب من يرسلها ترزقه من حيث لايحتسب*

PENGAYAAN BAHASA

|

📚 الثرواتُ اللغوية : قِسمُ العلاقة العامة والنقلِ

1- اللائِحةُ :
Akta
2- لائحةُ الأسرار :
Akta rahsiaِ
3- لائحةُ التحريض :
Akta hasutanِ
4- المُبَرِّر :
Alasan
5- القضيّة المعاصِرة :
Isu semasa
6- المَبنَى الفِيدرالي :
Bangunan persekutuan
7- المَبنى البرلمان :
Bangunan parlimenُ
8- صالةُ المُغادرة :
Balai pelepasan
9- صَالة السَّفر :
Balai ketibaan
10- صالةُ الضِّيافة :
Dewan tetamu
11- المُكافئَة :
Saguhati
12- الإِحصاءُ الرسمِي :
Bancian rasmiّ
13- البيَانات الشخصية :
Butiran diri
14- المُسْتَنَدات :
Dokumen
15- العلاوَة / الحافِزُ :
Bonus
16- صندُوقُ التَّوفير :
Tabung simpanan
17- الخَطُّ المباشِر :
Talian terus
18- التَّحوِيلة :
Talian sambungan
19- المُعتَقل السِّياسي :
Tahanan politik
20- الكلماتُ المتقاطعة :
Teka silang kata
21- الإِجْراء التَّهَوُّري :
Tindakan bodoh
22- الإجْراء العَشوائي :
Tindakan membabi buta
23- الإِجراء غيرُ العمَلي :
Tindakan tidak praktikalّ
24- الإجْراء اللا معقُول :
 Tindakan tidak rasional
25- الإِجراء الحَاسِم :
Tindakan tegas
26- الإجراءُ الغاشِم :
Tindakan zalim
27- الإجراء الطائِشُ :
Tindakan liar
28- الوَظيفةُ الدائمةُ :
Jawatan tetap
29- الوَظيفة الدائمةُ بالتقاعُد :
Jawatan tetap berpencen
30- المُقْتطفُ :
Cabutan
31- الطَّبعة غيرُ المشروعةِ :
Cetak rompak
32- الالْتِماسُ / الاستِعْطاف :
Rayuan
33- الصُّورة طِبْقَ الأصل :
Salinan asalِ
34- الصورةُ المُصدَّق عليها :
Salinan yang disahkan
35- الهُجوم الانتِحاري :
Serangan berani matiّ
36- الهجومُ الخاطِف :
Serangan kilat
37- الهجومُ العَشْوائي :
Serangan membabi buta
38- الكَمِين :
Serangan hendapُ
39- الحالةُ الخَطيرة / الجَرحة :
Suasana kritikan
40- حالةُ الارتباك :
Suasana cemasُ
41- الحالةُ الهادئة :
Suasana tenangُ
42- استبيانُ الأسْباب :
Surat tunjuk sebabِ
43- خِطابُ التزكية :
Surat sokongan
44- المَنشُورات :
Surat pekelilingُ
45- الدِّعايَة :
Publisiti
46- الأمُور المُستجدَّة :
Perkara yang berbangkit
47- المرَاسِيم / الفروتوكول :
Protokol
48- الأغَاثة العاجِلة :
Bantuan segera
49- تَرويجُ الإنتاجِ :
Promosi barangan
50- بِطاقةُ التصريح :
Pas Pelawat

ِ#تعليم_اللغة_العربية

MAKANAN

|

*الأَطْعِمَةُ.*
_Makanan._

أرُزٌّ.
Nasi.
أرز مَقْلِيٌّ.
Nasi goreng.
بسكَوِيت.
Biskut.
بسكويتَةٌ رَقِيقَةٌ.
Keropok ringan.
بَطاطا مقلي.
Kentang goreng.
بُوظَةٌ.
Aiskrim.
بِيتْزَا.
Piza.
بيضٌ مقلي.
Telur goreng.
ثَرِيدٌ،شُرْبَةٌ.
Bubur.
دجاجٌ مَشْوِيٌّ.
Ayam panggang.
جُبْنٌ.
Keju.
زُبْدَةٌ
Marjerin.
سمكٌ مقلي.
Ikan goreng.
سَمْنٌ.
Mentega.
عُجَّةُ البَيْضِ.
Telur dadar.
فِراخٌ مقلي.
Ayam goreng.
*لبنٌ*.
Yogurt.
لحْمٌ مَشْوِيٌّ.
Daging panggang.
مُرَبَّى.
Jem.
كعكٌ.
Kek.
مَكْرُونَةٌ مَقْلِيَّةٌ.
Mi goreng.

🍞🧀🍗🍖🍤🍔🍳🍟🍕🍝🍜

PENGUASAAN BAHASA

|

📚الثَّرْوَاتُ اللغويةُ

1- عُضْو المجلسِ التشريعي للولاية :
Ahli majlis undangan negeri (ADUN)
2- عضْو مجلسِ النُوَّاب :
Ahli majlis Mesyuarat
3- الجَبْهة الوطنِيَّة :
Barisan Nasional
4- اللافِتَة :
Spanduk / Banner
5- الحِصارُ الاقْتصادِي :
Sekatan ekonomi
6- الحِزْبُ المُعارِض :
Parti pembangkang
7- الحِزْبُ الحاكِم :
Parti kerajaan
8- سُوق الأَوراق الماليَّة :
Pasaran mata wang
9- اللُّجوء السِّياسي :
Perlindungan politik
10- المُلصقات :
Poster
11- اسْتِفْتاء الشَّعْب :
Pungutan suara
12-حُرِّية الصِّحافة :
Kebebasan surat khabar
13- حُرّية التعبير :
Kebebasan bersuara
14- سِيادةُ القَانُون :
Kedaulatan undang2
15- الحُكومةُ الائتلافِيَّة :
Kerajaan campuran
16- النَّقْدُ البَنَّاء :
Kritikan membina
17- كَثافةُ السُّكان :
Kepadatan penduduk
18- قَرارُ الاجتِماع :
Keputusan Mesyuarat
19- السُلطة التتفِيذِيّة / القَضائيّة :
Kuasa eksekutif
20- العِصابَة الإِرهابيَّة :
Kumpulan pengganas
21- مَحْكَمة العَدْلِ الدُّوَليّة :
Mahkamah keadilan antarabangsa
22- مَحكمةُ النقْض :
Mahkamah ulang bicara
23- مَحكمةُ الأَهليّة :
Mahkamah sivil
24- مَحْكمة الاستِئناف :
Mahkamah rayuan
25- التَّفوِيض :
Memberi mandat
26- الاجْتِجاج :
Membuat bantahan
27- الفَوْزُ بدونِ المُعارَضة :
Menang tanpa bertanding
28- الفوزُ بالأَغْلبيّة :
Menang majoriti
29- الأغلبيّة المُطلقة :
Majoriti mutlak
30- الأغْلبيَّة الساحِقة :
Majoriti besar
31- التَّطلَّعات :
Wawasan
32- الكَتْلَة :
Blok
33- مِيزانيّة الدَّوْلَة :
Belanjawan negera
34- اللجْنة :
Panatia
35- التَّعْمِيم :
Pekeliling

#تعليم_اللغة_العربية

KALIMAH HARIAN

|

*المفردات اليومية.*🍽

الإِفْطَارُ.
Sarapan pagi.
الغَدَاءُ.
Makan tengahari.
العَشاءُ.
Makan malam.
صُحْنٌ.
Piring, pinggan.
مِلعقةٌ.
Sudu.
شوكةٌ.
Garpu.
سِكّْينَةٌ.
Pisau.
كَأسٌ.
Gelas.
فِنجانٌ.
Cawan.
سُكَّرٌ.
Gula.
مِلْحٌّّ.
Garam.

UCAPAN YANG BIASA DIGUNAKAN BAHASA ARAB

|


 بِسْــــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْـــــم

ِBismillah_ir Rahmani_ir Rahim
Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  Sejahtera ke atas anda
Assalamualaikumاَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ

Selamat datang
Ahlan wa sahlanاَهْلاً وَسَهْلاً

Selamat datang buat anda
Ahlan bikأهْلاًً بِيْك

Dengan suka cita
Bikullis sururبِكُل

Awak apa khabar?
Anta, khaifahaluk? أنْتَ كَيْفَ حَالُك؟

Baik, terima kasih
 Toyyib, syukranطَيْب، شُكْراً

Selamat pagi
 Sobahul khairصَبَاحُ الْخَيْر

Selamat pagi
 Sobahun nurصَبَاحُ النُّوْر

Selamat pagi
 Sobahul fulصَبَاحُ الفُول

Selamat pagi
 Sobahus sururصَبَاحُ السُّرُور

Bagaimana keadaan awak pagi ni?
Kaifa asbahtum?كَيْفَ اصْبَحْتُمْ؟

Selamat petang
Masa ul khairمَسَاءُ الْخَيْر

Selamat petang
Masa un nurمَسَاءُ النُّور

Selamat malam
Tusbihu ‘alal khairتُصْبِحُ الخَيْر

Bagaimana keadaan awak petang ini?
Khaifa amsaitum?كَيْفَ أمْسَيْتُم؟

Silakan semua
Tafaddaluتَفَضَّل

Saya harap
Arjuأرْجُو

Kami baik dan sihat
Nahnu bikhair walhamdulillahنَحْنُ بِخَيْر، وَالْحَمْدُ لله

Dari mana awak datang?
Min aina jik ta?من أين جئت؟

Awak dari mana?
Min aina anta?مِنْ اَيْنَ اَنْتَ

Silakan masuk, saudara
 Ya akhi, ud khulاُدْخُلْ يَا أَخِيْ

Silakan minum
Tafaddal, isyrabتَفَضّلْ إشْرَب

Berapa umur awak?
Kam umruk?كَمْ عُمْرُكَ

Terima kasih
Syukranأشْكُرُكَ

Terima kasih kepada anda
Asy kurukumأشْكُرُكُمْ

Terima kasih atas pertolongan anda
Syukran li musa ‘adatikشُكْرًا لِمُسَاعَدَتِكَ

Terima kasih banyak
Syukran jazilanشُكْرًا جَزِيْلً

 Terima kasih banyak
 Syukran khatiraشُكْرًا كَثِيْرًا

Terima kasih untukmu
Asy syukru lakالشُّكْرُ لَك

Semoga Allah membalas kebaikkanmu
Jazakallahu khairaجَزَاكَ اللهُ خَيْر

Ya
Na’amنَعَمْ

Ya, benar
Na’am,

sohihنَعَمْ ، صَحِيْحًٌ

Baiklah
Hasananحَسَنًا

Tidak
Laلا Tidak,

salah
La, khoto’لا، خطأ

Awak tahu atau tidak?
Anta ta’rif au la’?أنت تعريف أو لا؟

Awak pintar
Anta zakiunأنا ذكي

Awak semua faham?
Hal antum tafhamun?هل أنتم تفهمون؟

Adakah awak tahu?
A ta’rif?أتعرف؟

Ya, kami tahu
 Na’am, na’rifنعم، نعرف

Berhenti semua
Kifuقفوا

Sudah lama awak tidak meziarahi saya
Ma zur tani min zamanما زرتني من زمان

Saya juga demikian
Wa ana kazalikأنا كذلك

Dimana rumah awak?
Aina baituk?أين بيتك

Wahai anak
Aiyuhal waladأيها الولد

Berapa harganya?
Kam si3ruhu?كم سعره؟

Lihatlah
Unzurأنظر

Maaf
Ma3zirahمعذرة

Akur
Sam’an wa to’atanسمعا وطعة

Tidak mengapa
La ba’ saلا بأس به

Tiada apa-apa
La syaikلا شيء

Saya tidak bermaksud
Laisa min qaSdiليس من قصدي

Saya meminta maaf
Ana aasifأنا آسف

Mari ke sini
Ta’al hunaتعال هنا

Saya lupa
Ana Nasitأنا نسيت - نسيت

Saya akan hubungi awak
Sa attaSil bikساتصل بيك

Tunggu sebentar
 Intazir lahzahإنتظار لحظة

Saya tidak boleh
La aqdarلا أقدر

Saya hadir
Ana hadirأنا حاضر

Saya tidak hadir
Ana ghaibأنا غائب

Awak rajin
 Anta nasyitأنت نشيط

Ulang sekali lagi
Raddid marratan ukhraكرر /ردد مرة أخرى

Cepat!
Bi sur ’ahبسرعة

Sangat cantik
 Jamilatun jiddanجميلةٌ جداً

Sangat besar
 Kabiratun jiddanكبيرةٌ جداً

Awak lewat Anta
muta akhhir انت متأخر

Saya sakit
Ana mariDأنا مريض

Saya gembira sangat
Ana farhan jiddanأنا فرحان جداً

Saya takut sangat
Ana kha'if jiddanأنا خائف جداً

Saya lapar
Ana jau ‘anأنا جوعان

Saya kenyang
Ana syab ‘anأنا شبعان

Ajarkan saya
 3allim niعلمني

Boleh saya bertanya?
Hal yumkini an as alهل يمكنني  أن أسال؟

Bertenang
Ihda’إهداء

Selamat tinggal
Wada ‘anوداعاً

Selamat tinggal
Ilal liqa’إِلَى اللِقَاء

Semoga dalam keamanan
 Fi amanillahفِي أَمَانِ الله

Semoga Allah menyembuhkan awak
shafaaka Allahشفاك الله

Wahai Tuhan kami, sembuhkannyaربنا يشفية

Apa yang awak rasa
Maza tash ‘urماذا تشعر؟

Awak telah mengingatkan saya
 Zakkar taniذكرتني

Adakah ini betul?
hal haza sohih?هل هذا صحيح؟

Sangat menarik
 Mumti ‘un jiddanممتع جداً

Menakjubkan
Ajibعجيب، سبحان الله

Bersabarlah
ISbirاصبر

Tawakklah kepada Allah
Tawwakkal ‘alallahتوكل على الله

Rahmatilah kami
Irhamnaارحمنا

Tolonglah kami
Saa3id naساعدنا

Selamatkanlah kami
Qi naقنا

Ambil ini
K

SIFAT-SIFAT TERKEJI

|

                       
الصِّفاتُ المَذْمُومَةُ
Sifat2 Terkeji.

بُغْضٌ.
Benci.
ثَرْثَرَةٌ.
Banyak cakap.
جَبانٌ.
Penakut.
عَجَلَةٌ.
Gopoh/ tergesa-gesa.
عُقُوقٌ.
Derhaka.
غِلْظَةٌ.
Kasar.
غيرُ أنِيقٍ.
Kurang ajar.
فخُورٌ.
Bangga,megah.
كسِلٌ، كسْلانُ.
Malas.
غيرَةٌ، غِيرَةٌ.
Cemburu.

MUFRADAD

|


كَبِيْرٌ
besar
صَغِيْرٌ
kecil
ثَقِيْلٌ
berat
خَفِيْفٌ
ringan
نَظِيْفٌ
bersih
وَسِخٌ
kotor
حَارٌّ
panas
بَارِدٌ
dingin
وَاسِعٌ
luas
ضَيِّقٌ
sempit
حُلْوٌ
manis
مُرٌّ
pahit
مَالِحٌ
asin
حَامِضٌ
asam
كَثِيْرٌ
banyak
قَلِيْلٌ
sedikit
قَوِيٌ
kuat
ضَعِيْفٌ
lemah
جَدِيْدٌ
baru
قَدِيْمٌ
lama
جَيِّدٌ
bagus
سَيِّئٌ
buruk
سَرِيْعٌ
cepat
بَطِيْءٌ
lambat
سَهْلٌ
mudah
صَعْبٌ
sulit
جَافٌ
kering
رَطْبٌ
basah
سَمِيُّكٌ
tebal
رَقِيْقٌ
tipis
طَوِيْلٌ
tinggi
قَصِيْرٌ
pendek
كَامِلٌ
penuh
فَارِغٌ
kosong
غَالٍ
mahal
رَخِيْصٌ
murah
صَاخِبٌ
ribut
هَادِئٌ
tenang
صَحِيْحٌ
benar
خَاطِيءٌ
keliru
ضَوْءٌ
terang
ظَلَامٌ
gelap
عَمِيْقٌ
dalam
ضَحْلٌ
dangkal
لَذِيْذٌ
lezat
حِرِّيْفٌ
pedas
قَرِيْبٌ
dekat
بَعِيْدٌ
jauh
سَعِيْدٌ
senang
حَزِيْنٌ
sedih

MUFRADAT BAHASA ARAB BBM

|

Mufrodat seputar BBM

الدردشات =
ad-dardasyaat = chats
مواجز
al-muwaajiz = run updates
مجموعات
majmuu'aat = groups
جهات الاتصال
jihat al-ittishool = contact
القنوات
al-qonawaat = channel
الدعوات
ad-da'awaat = invites
متجر
matjar = shop
إعدادات
i'daadaat = setting
إضافة جهة الاتصال
idhoofah jihat al-ittishool
 = add contact
حذف جهة الاتصال
hadzfu jihat al-ittishool = delete contact
إرسال رسالة بث
irsaal risaalah batsts = send BC
بدء الدردشة
bad-u ad-dardasyah =new chat
مشاركة
musyaarokah = share
رمز
romz = PIN
رمز شريطي
romz syariitii = barcode

ISTILAH2 BOLA SEPAK BAHASA ARAB

|

المُصْطَلَحَاتُ كُرَةِ القَدَمِ فِ اللُّغَةِ العَرَبِيَةِ
Istilah2 sepak bola berbahasa arab
هَذِهِ المُصْطَلَحَاتُ أقَدِّمَ خُصُوْصًا لَكُمْ يَازُمَلاَئِي
Istilah2 ini saya persembahkan spesial untuk kalian.
نَفَعَنِي وَإِيَكُمُ اللَهُ مَنْفَعًةً كَثِيْرَةً
Semoga Allah memberi saya dan kalian manfaat yang bnayak.
المُصْطَلَحَاتُ التَتِى أَقْصِدُ هِيَ كَالتَلِيَةِ. احْفَظُوْا جَيِّدًا وَجَاهِدُوْا
Istilah2 yang saya maksud adalah sebagai berikut. Hapalkanlah dengan baik dan bersemangatlah! !!!

1. الوَقْتُ الإِضَافِي
Tambahan waktu
2. حَارِسُ المَرْمَى
Penjaga gawang‎
3. مُهَاجِم
Penyerang‎
4. مُدَافِع
Pemain bertahan‎
5. صَانِعُ لَعْب
ٍPlaymaker‎
6. المُشَجِّعُوْنَ
Suporter‎
7. التَّشْكِيْلِيَّة
ُStrategi
8. المُخَالَفَةُ
Pelanggaran
9.مُبَارَاةٌ وُدِّيَّةٌ
Pertandingan persahabatan
10. الهَدَفُ
Gol
11. الزِّيِّ
Kostum
12. المُدَرِّبُ
Pelatih
12.حَارِسُ المَرْمَى
Penjaga gawang
13. قَائِدُ فَرِيْق
ٍKapten
14.التَّسَلُّلُ
Offside
15.المَرْكَز
ُPeringkat‎
16. الإِنْذَار
ُPeringatan
17. البُطُولَة
Turnamen
18. الخُماسِيَّة
Putsal
19. المُحَصَّلَةُ النِّهَائِيَّة
ُAggregate‎
20. صِنَاعَةُ هَدَف
ٍAssist‎
21. خَارِجُ الدِّيَار
ِAway/Tandang
22. دَكَّةٌ ج دِكَاكٌ
Bangku cadangan‎
23.اللَّاعِبُ البَدِيْلُ
Pemain pengganti‎/cadangan
24.الجَنَاح
ُPemain sayap
25.بُطُوْلَةُ كَأْس
ٍTurnamen
26.القَنَاة
ُChanel‎/siaran
27.رِكْلَةُ الجَزَاء
ِTendangan pinalti
28. المَرْكَزُ
posisi
29. مُسَاعِدُ مُدَرِّبٍ
Asisten Pelatih
30. رَكْلَةٌ زَاوِيَة
ٌTendangan penjuru‎
31. هَجْمَةٌ مُرْتَدَّة
ٌSerangan balik
32. رَكْلَةٌ حُرَّة
ٌTendangan bebas
33. تَمْثِيْلٌ
Diving
34. الأَشْوَاطُ الإِضَافِيَّةُ
Babak tambahan‎
35. رَكْلَةُ المَرمَى
Tendangan gawang
36. مُشَجِّعُوْنَ هَمَجِيُّون
َSuporter fanatik
37. مَصْيَدَةُ التَّسَلُّل
ِPerangkap offside
38. العَارَضَةُ
Mistar gawang
39. تَمْرِيْرَةٌ
Passing‎
40. رَجُلُ المُبَارَاة
ِMan of the match‎
41. التَّشْكِيْلُ الهَرَمِي
ْFormasi ( 5-3-2 )
42. اللَّاعِبُ الأَخِيْرُ
Pemain terakhir
43. المُدَافِع
Pemqin bertahan
44. هَجْمَةُ الخَصْمِ
Serangan lawan
45. مَنْطِقَةُ الجَزَاءِ
Area penalty.‎
46. هَاتْرِيك
Hatrick
47. هَدَفٌ ذَاتِي
Gol bunuh diri‎
48. ضَرْبَةٌ مَقْصِيَّة
Tendangan salto.
49. المُبَارَاةُ
Pertandingan/kompetisi
50. الاِتِّحَادُ الأُوْرُوْبِّي لكُرَةِ القَدَمِ
UEFA‎
51. الاتِّحَادُ الآسِيَوِي لِكُرَةِ القَدَمِ
AFC‎
52. الاتِّحَادُ الدَّوْلِي لكُرَةِ القَدَم
ِFIFA

CONTOH SOALAN-SOALAN TEMUDUGA (ARAB)

|


1. احكي لي عن نفسك؟
Ceritakan kepada saya tentang diri anda?

2. لماذا تقدمت للحصول على هذه الوظيفة؟
Kenapa awak ingin memohon jawatan ini?

3. ماذا تعلم عن الشركة؟
Apa yang anda tahu tentang syarikat ini?

4. ما الذي يؤهلك لتولي الوظيفة؟
Apa yang melayakkan anda mendapat jawatan ini?

5. ما الذي تستطيع تقديمه للشركة ولا يستطيع تقديمه شخص آخر؟
Apakah yang anda dapat sumbangkan kepada syarikat, sedangkan orang lain tidak dapat.

6. لماذا نقوم بتعيينك؟
Apakah yang menyebabkan kami melantik anda?

7. عن ماذا تبحث في الوظيفة؟
Apa yang anda inginkan dari jawatan ini?

8. لماذا تريد تغيير مجال عملك؟
Kenapa awak ingin mengubah bidang pekerjaan?

9. لماذا تركت وظيفتك السابقة؟
Kenapa awak berhenti dari kerja sebelum ini?

10. لماذا تريد العمل لدينا؟
Mengapa awak ingin bekerja dengan kami?

11. كم من الوقت تحتاجه قبل أن تبدأ بالإسهام في الشركة؟
Berapa lama awak perlukan untuk mula memberi sumbangan kepada syarikat.

12. ما هي نقاط قوتك؟
Apakah kekuatan/kelebihan anda?

13. ما هي نقاط ضعفك؟
Apakah kelemahan/kekurangan anda?

14. ما هي أهدافك في حياتك المهنية؟
Apakah yang ingin anda capai dalam kehidupan pekerjaan anda

15. كيف تصف نفسك؟
Bagaimana anda menggambarkan diri anda?

16. كيف يصفك زملاءك؟
Bagaimana kawan-kawan anda melihat anda?

17. كيف يصفك مديرك السابق؟
Bagaimana bos anda yang lalu menyifatkan diri anda?

18. ما هو أكثر شيئ أحببته أو كرهته بشان وظيفتك السابقة؟
Apa perkara yang paling anda sukai atau paling anda benci dalam pekerjaan kamu yang lama.

19. قم بوصف موقف في ماضيك أبديت فيه روح المبادرة
Ceritakan satu kejadian yang menunjukkan anda telah berinisiatif.

20. ما المسئوليات الرئيسية التي قمت بها في وظيفتك السابقة؟
Apakah tanggungjawab utama yang telah anda lakukan dalam pekerjaan anda yang lalu?

21. ما هى أعظم انجازاتك؟
Apakah pencapaian kamu yang paling hebat?

22. أوصف أسلوبك في الإدارة
Gambarkan bagaimana anda mentadbir

23. هل تعمل بصورة أفضل في فريق أو بطريقة مستقلة؟
Adakah anda lebih suka bekerja dalam kumpulan atau berseorangan?

24. كيف تعمل تحت الضغط؟
Bagaimana anda bekerja di bawah tekanan?

25. ما هي الوظائف الأخرى التي تقدمت لشغلها؟
Apa lagi jawatan yang telah anda pohon?

26. كيف كان أداءك الجامعي؟
Bagaimana pencapaian anda di Universiti?

27. ما هي ساعات العمل التي تفضلها؟
Bagaimanakah bentuk waktu pekerjaan yang anda sukai?

28. هل لديك أسئلة لي؟
Adakah anda ada soalan kepada saya?

فيما يلي بعض الأسئلة حتى تعرف المزيد عن وظيفتك.
Soalan-soalan berikut adalah untuk anda ketahui lebih banyak tentang pekerjaan anda

لماذا هذه الوظيفة شاغرة؟
Kenapa ada kekosongan jawatan ini?

ما هو مستوى الخبرة للشخص المناسب لشغل الوظيفة؟
Apakah kadar pengalaman seseorang yang sesuai mengisi jawatan in?

ما هو التدريب الذي يتم توفيره؟
Apakah bentuk latihan yang diberikan?

ما هي المسئوليات التي سأناط بها؟
Apakah tanggungjawab yang akan diberikan kepada saya?

ما الذي يتضمنه يوم عمل عادي من مهام ومشروعات ومسئوليات إلخ…؟
Apakah tugas, projek dan tanggungjawab yang ada pada hari-hari biasa?

ما الذي تستطيع ان تقوله لي بشأن فريق العمل الذي سأعمل معه؟
Apa yang anda boleh sebutkan tentang kumpulan kerja yang akan saya sertai?

ما هي الأهداف التي تريد مني تحقيقها في وظيفتي؟
Apa tujuan/target yang ingin anda capai dari jawatanku in

هل هناك تدرج وظيفي معين في الشركة؟
Adakah terdapat kenaikan pangkat yang khusus dalam syarikat?

ما هي المشاكل التي قد أواجهها في هذا الوظيفة؟
Apakah masalah-masalah yang mungkin saya hadapi dalam jawatan ini?

ما هي الموارد (ميزانية مثلا) المتاحة لتأدية وظيفتي؟
ِDari manakah sumber kewangan yang disediakan untuk aku laksanakan tugasku

ما هي التغييرات الجوهرية التي تتوقعون أن تحدث في الشركة مستقبلا؟
Apakah perubahan signifikan yang anda jangkakan akan berlaku dalam syarikat ini pada masa
akan datang?

ما هي نقاط قوة الشركة؟
Apakah kekuatan syarikat ini?

كيف سيتم تقييم أدائي الوظيفي؟
Bagaimana penilaian prestasi kerja saya akan dilakukan.

BAHASA ARAB

|


1- Imam Syafie sangat menekankan perihal menguasai bahasa Arab

2- Beliau yang berbicara fasih dengan saliqah dan fitrahnya pun masih berusaha mempelajari bahasa Arab tulen dengan memasuki pedalaman Bani Huzail selama 16 tahun

3- Bila ditanya mengapa begitu gigih beliau memberi masa untuk bahasa Arab, maka jawab beliau," Agar saya menjadikannya sebagai alat untuk menguasai pemahaman fiqh

4- Sekiranya kita mengetahui tahap siling bahasa Arab maka kita akan terduduk malu dengan kemampuan bahasa Arab yang kita perolehi

5- Sentiasa mengingatkan diri bahawa saya tidak tahu apa-apa tentang bahasa Arab adalah penggerak yang sangat ampuh untuk kita terus beristiqamah meneroka bahasa Arab

6- Ia bagai lautan yang tidak bertepi, bak samudera dalam yang penyelam yang gigih akan dapat mengeluarkan mutiara berharga

7- Para leluhur kita menjelajah kota, bersabar dengan karenah masa, memasang telinga menghimpun bicara demi mempelajari bahasa Arab mulia

8- Memahami Al-Quran memerlukan usaha raksasa

9- Kerana Al-Quran turun dalam bahasa Arab zaman awal yang ia pada hari ini uslub bahasanya tinggal kisah diceritakan tidak dapat dihissi di alam nyata

10- Apabila Sibawaih selesai mengembara mempelajari bahasa Arab, beliau ditunjukkan ke suatu pedalaman untuk menguji kemampuan bahasanya disana. Apabila tiba dirumah yang disarankan beliau mengetuk pintu. Seorang anak perempuan keluar, " Ayah dimana?" tanya Sibawaih. Jawab budak perempuan itu dengan lancar "أبي فاء الى الفيافي فاذا فاء الفيئ أفا"

Tanya Sibawaih," Apa anak? Boleh ulang sekali lagi"

"UMMI DEKAT LUAR ADA ORANG AJAM " JERIT BUDAK PEREMPUAN ITU KEPADA IBUNYA

Credit : Tok kenali kitab arab(fb)

KOSA KATA- KATA KERJA BAHASA ARAB

|

KOSA KATA- KATA KERJA BAHASA ARAB

1. bangun tidur اِسْتَيْقَظَ - يَسْتَيْقِظُ - إِسْتِيْقَاظاً
2. bekerja عَمِلَ - يَعْمَلُ - عَمَلاً
3. bepergian سَافارَ - يُسَافِرُ - سَفَرًا
4. berbahagia فَرِحَ - يَفْرَحُ - فَرْحًا
5. berbicara تَكَلَّمَ - يَتَكَلَّمُ - تَكَلُّمًا
6. berdiri قَامَ -يَقُوْمُ -قِيَامًا
7. berdoa دَعَى - يَدْعُوْ - دُعَاءً
8. berjalan مَشَى - يَمْشِي - مَشْيًا
9. berlari جَرَى - يَجْرِي - جَرْيًا
10. bermain لَعِبَ - يَلْعَبُ - لِعْبًا
11. berpakaian لَبِسَ - يَلْبَسُ - لُبْسًا
12. berpuasa صَامَ - يَصُوْمُ - صَوْمًا
13. bersahur تَسَحَّرَ - يَتَسَحَّرُ - تَسَحُّرًا
14. bersedih حَزِنَ - يَحْزَنُ - حُِزْنًا
15. bersungguh-sungguh إِجْتَهَدَ - يَجْتَهِدُ - إِجْتِهَادًا
16. bertanya سَأَلَ - يَسْئَلُ - سُؤَالاً
17. berwudhu تَوَضَّأَ - يَتَوَضَّأُ - وُضُوْءً
18. datang جَاءَ - يَجِيْئُ - مَجِيْئًا
19. diam سَكَتَ - يَسْكُتُ - سُكُوْتًا
20. duduk قَعَدَ - يَقْعُدُ - قُعُوْدًا
21. duduk جَلَسَ - يَجْلِسُ - جُلُوْسًا
22. hadir حَضَرَ - يَحْضُرُ - حُضُوْرًا
23. keluar خَرَجَ - يَخْرُجُ - خُرُوجًا
24. kenyang شَبِعَ - يَشْبَعُ - شَبْعًا
25. lapar جَاعَ - يَجُوْعُ - جُوْعًا
26. lupa نَسِيَ - يَنْسَى - نِسْيَانًا
27. makan اَكَلَ - يَأْكُلُ - اَكْلاً
28. makan malam تَعَشَّ - يَتَعَشَّ - عَشَاءً
29. makan siang تَغَدَّى - يَتَغَدَّى - غَدَاءً
30. mampu إِسْتَطَاعَ - يَسْتَطِيْعُ - إِسْتِطَاعَةً
31. mandi غَسَلَ - يَغْسِلُ - غُسْلاً
32. mandi اِسْتَحَمَّ - يَسْتَحِمُّ - إِسْتِحْمَامًا
33. masuk دَخَلَ - يَدْخُلُ - دُخُوْلاً
34. mati مَاتَ - يَمُوْتُ - مَوتًا
35. melakukan / berbuat فَعَلَ - يَفْعَلُ - فِعْلاً
36. melempar رَمَى - يَرْمِي - رَمْيًا
37. melihat نَظَرَ - يَنْظُرُ - نَظْرًا
38. memahami فَهِمَ - يَفْهَمُ - فَهْمًا
39. memasak طَبَخَ - يَطْبَخُ - طَبْخًا
40. membeli إِشْتَرَى - يَشْتَرِي - إِشْتِرَاءً
41. mempelajari تَعَلَّمَ - يَتَعَلَّمُ - تَعَلُّمًا
42. menangis بَكَى -يَبْكِى - بُكَاءً
43. mencintai اَحَبَّ - يُحِبُّ - مَحَبَّةً
44. mencuci إِغْتَسَلَ - يَغْتَسِلُ - إِغْتِسَالاً
45. mendengar سَمِعَ - يَسْمَعُ - سَمْعًا
46. mengajar عَلَّمَ - يُعَلِّمَ - تَعْلِيْمًا
47. mengambil أَخَذَ - يَأْخُذُ - أَخْذًا
48. mengantuk نَعَسَ - يَنْعَسُ - نَعْسًا
49. mengenal عَرَفَ - يَعْرِفُ - مَعْرِفَةً
50. mengetahui عَلِمَ - يَعْلَمُ - عِلْمًا
51. menghafal / menjaga حَفِظَ - يَحْفَظُ - حِفْظًا
52. menginginkan اَرَادَ - يُرِيْدُ - إِرَادَةً
53. menjawab اَجَابَ - يُجِيْبُ - إِجَابَةً
54. menjual بَاعَ - يَبِيْعُِ - بَيْعًا
55. menuntut / mencari طَلَبَ - يَطْلُبُ - طَلَبًا
56. menyapu كَنَسَ - يَكْنُسُ - كَنْسًا
57. menyembah عَبَدَ- يَعْبَدُ - عَبْدًا
58. minum شَرِبَ - يَشْرَبُ - شُرْبًا
59. pergi ذَهَبَ - يَذْهَبُ - ذِهَابًا
60. pulang رَجَعَ - يَرْجِعُ - رُجُوْعًا
61. ruku' رَكَعَ - يَرْكَعُ - رُكُوْعًا
62. sakit مَرَضَ - يَمْرِضُ - مَرَضًا
63. sarapan pagi اَفْطَرَ - يُفْطِرُ - إِفْطَارًا
64. shalat صَلَّى - يُصَلِّى - صَلاَةً
65. sujud سَجَدَ يَسْجُدُ - سُجُودًا
66. tertawa ضَحِكَ - يَضْحَكُ - ضَحْكًا
67. tidur نَامَ - يَنَامُ - نَوْمًا

CONTOH PENULISAN REFLEKSI DAN IMPAK BAHAA ARAB

|


نموذج من الملاحظات الذاتية والأثار التعليمية
Contoh Penulisan Refleksi Dan Impak

* إن عملية التعليم والتعلم قد تحققت الهدف المنشود
Sesi P&P telah mencapai objektif/target yang diingini
* يستوعب التلاميذ  جميع  المستويات التعليمية و التعلمية
Murid2 dapat menguasai kesemua aras P&P
* يستوعب التلاميذ  جميع  المهارات المدروسة
Murid2 dapat menguasai kesemua kemahiran yang dipelajari
* يستوعب التلاميذ  مهارات  التعليمية المُركزة
Murid2 dapat menguasai kemahiran pembelajaran secara intensif
* يستوعب التلاميذ أهداف التعليمية مع عشرة   منهم يجيدون فيها
Murid2 dapat menguasai objektif pembelajaran dengan 10 daripadanya mencapai target
* يستوعب التلاميذ المستوى الأول و الثاني  من نتاج التعلم
Murid2 dapat menguasai aras satu dan dua daripada hasil pembelajaran
* خمسة من ثلاثين التلاميذ لا يستوعبون علي نتاج التعلم
5 daripada 30 murid2 tidak menguasai hasil pembelajaran
* عشرة  من ثلاثين التلاميذ لا يستوعبون علي أهداف التعليمية
10 daripada 30 murid2 tidak mencapai objektif pengajaran
* خمسة من ثلاثين التلاميذ لا يستوعبون علي المستوى الثالث من نتاج التعلّم
5 daripada 30 murid2 tidak menguasai aras 3 daripada hasil pembelajaran
* عشرة من ثلاثين التلاميذ لا يستوعبون علي المستوى الثاني من نتاج التعلّم
10 daripada 30 murid2 tidak menguasai aras 2 daripada hasil pembelajaran
* شارك التلاميذ فى الانشطة التعليمية مشاركة ايجابية و ممتعة
Murid2 telah menyertai aktiviti P&P dengan jayanya
* عدم مشاركة بعض التلاميذ مشاركة فردية  في الأنشطة التعليمية لضيق الوقت
Sebahagian murid2 tidak terlibat dalam aktiviti P&P kerana kesuntukan masa
* يبدو التلاميذ غير مشوقين فى الأنشطة التعليمية لعدم استخدام الواسائل المعينة الرائعة / المناسبة / ذات جزّابة .
Murid2 kelihatan tidak seronok kerana ketiadaan BBM yang menarik dan bersesuaian
* يبدو بعض التلاميذ غير مشوقين فى الأنشطة التعليمية لعدم  استخدام الواسائل المعينة الرائعة / المناسبة / ذات جزّابة .
Sebahagian murid2 kelihatan tidak seronok kerana ketiadaan BBM yang menarik dan bersesuaian
* شارك بعض التلاميذ في الأنشطة التعلمية وامّا الباقي منهم غير مشجعة في المشاركة
Hanya sebahagian murid2 yang mengikuti P&P, manakala bakinya tidak bersungguh2 dalam P&P

* غياب بعض التلاميذ في الفصل لحضورهم برنامج خارج الفصل
Sebahagian pelajar tiada di dalam kelas kerana menghadiri aktiviti luar kelas
* تأجيل عملية التعليمية و التعلمية لحضور المعلم الى مشاورة / اجتماع المعلمين
P&P ditangguhkan kerana menghadiri mesyuarat / mesyuarat guru
* تأجيل عملية التعليمية و التعلمية  لحضور المعلم الى برنامج خارج الفصل.
P&P ditangguhkan kerana menghadiri program luar kelas
* تأجيل عملية التعليمية و التعلمية  لحضور المعلم الى برنامج خارج  المدرسة .
P&P ditangguhkan kerana menghadiri program luar sekolah
* عملية التعليمية و التعلمية لا تجري في مدّة موعدها الكاملة  لمانع  ما لا بدّا منه
Aktiviti P&P tidak dapat berjalan dengan sempurna pada tempoh yang ditetapkan atas sebab yang tidak dapat dielakkan
* يحتاج الى اعادة بعض الأنشطة التعليمية لعدم استيعاب التلاميذ في أهداف التعليمية
Sebahagian aktiviti P&P perlu diulang semula kerana murid2 tidak menguasai objektif pembelajaran

MURABKAB

|

(Murokkab)

Secara ringkasnya ayat lengkap dibentuk daripada susunan ungkapan-ungkapan dan perkataan-perkataan(Murokkab Isnaadiy)

Ayat yang lengkap (atau ungkapan yang lengkap) terdiri daripada sekurang-kurangnya gabungan dua perkataan yang memenuhi kreteria subjek dan predikat(Murokkab Isnaadiy)

Contoh ayat lengkap paling ringkas ialah : Al-Quranu kitabun. Yang bermakna : 'Al-Quran ialah sebuah kitab' atau 'Al-Quran is a book'.

Di dalam ilmu nahu, terdapat beberapa jenis ungkapan yang struktur dan i'rabnya mesti kita ketahui supaya kita faham makna yang dimaksudkan olehnya di dalam sesuatu ayat .

Namun gabungan sebarang dua perkataan sahaja tidak semestinya menjadi ayat yang lengkap. Gabungan dua perkataan yang tidak menjadi ayat lengkap ini dipanggil ungkapan tidak lengkap (murokkab naqis). Ungkapan yang tidak lengkap ini pula akan disusun atau digabung bersama ungkapan lain dan mungkin juga disertai dengan katakerja dan katatugas supaya menjadi ayat yang lengkap dan mudah difahami dengan tepat. Berikut adalah Murokkab Naqis :

1) Ungkapan bersifat (murokkab tausifi / mausuf wa sifah / man'ut wa na'at)

2) Ungkapan pemilikan (murokkab idhofi / al-idhofah / mudhof wa mudhofun ilaih)

3) Ungkapan berkatasendi / berhuruf jarr (murokkab jarri / shibhul jumlah /jarr wa majrur)

4) Ungkapan penunjuk (murokkab ishari)

(Murokkab Tausifi)

Ungkapan Bersifat ialah frasa di mana perkataan kedua menerangkan tentang kualiti atau sifat kepada perkataan pertama.

Dalam bahasa melayu contohnya :

Rumah besar.
Kereta baru.
Bunga cantik.

Besar, baru dan cantik adalah katasifat (adjective) yang menerangkan tentang rumah, kereta dan bunga di dalam contoh di atas.

Di dalam istilah bahasa arab, perkataan pertama dinamakan ismulzat atau mausuf dan perkataan kedua dinamakan ismussifah atau sifah.

Oleh itu, murokkab tausifi juga selalu dipanggil mausuf wa sifah (Yang disifatkan dan sifatnya).

PENTING : Empat ciri utama isim sifah yang perlu diambil perhatian. Iaitu sifah akan mengikut mausuf pada :

1. Nakirah atau Makrifah.

Jika mausuf itu nakirah, sifah juga mestilah nakirah. Jika mausuf itu makrifah maka sifah juga mestilah makrifah.

(Jika anda kurang pasti apa itu nakirah dan makrifah sila kembali ke siri ketiga dan ikut link yang diberi)

2. Maskulin dan Feminin.

Jika mausuf maskulin, sifah juga mesti maskulin. Begitulah juga jika mausuf feminin, sifah mestilah feminin.

(Melainkan jika mausuf adalah plural tidak berakal, maka sifahnya adalah feminin singular)

3. I'rab (marfu', mansub atau majrur)

Sifah akan mengikut i'rabnya mausuf. Contohnya jika mausuf itu majrur maka sifah juga mestilah majrur.

4. Bilangan (singular, dual atau plural)

Sifat mesti mengikut bilangan mausuf. Contohnya jika mausuf itu plural (jamak) maka sifah juga mestilah jamak.

(Lihat contoh-contoh ungkapan bersifat yang dipetik dari Al-Quran pada ruangan komen).

PERHATIAN :

1. Jika mausuf adalah katanama PLURAL yang tidak berakal (seperti benda dan haiwan) maka sifahnya adalah feminin SINGULAR.

2. Mausuf boleh mempunyai lebih daripada satu sifat berturutan selepasnya.

-------------------------

(Murokkab Idhofi)

Ungkapan Idhofi ialah frasa di mana katanama pertama disandarkan kepada katanama kedua untuk menjadikannya khusus (makrifah).

Ia disebut sebagai Ungkapan Pemilikan yang bermakna katanama pertama dimiliki atau disandarkan atau dinisbahkan kepada katanama kedua.

Contoh:

كِتَابُ  اللَّهِ

(kitabullahi)

Katanama pertama ( كِتَابُ ) dipanggil mudhof (Yang Dimiliki/Yang Disandarkan)

Katanama kedua ( اللَّهِ ) dipanggil mudhofun ilahi (Pemilik/Penyandar)

Adapun ciri-ciri asas bagi MUDHOF ialah :

1) Tanwin padanya digugurkan

2) Ia tidak boleh beraliflam dipangkalnya (tidak boleh makrifah)

3) Jika ianya dual (muthanna) atau jama' muzakkar salim, maka huruf nun pada hujungnya digugurkan

4) Mudhof boleh dalam apa-apa keadaan i'rab (yakni ianya boleh sebagai marfu', mansub ataupun majrur)

Adapun ciri-ciri asas bagi MUDHOFUN ILAIH ialah :

1) Ia mesti MAJRUR  <---penting

2) Ia boleh dalam keadaan nakirah ataupun makrifah (contoh

: boleh beraliflam ataupun tidak beraliflam .

Ungkapan Pemilikan (atau juga disebut dengan nama Murokkab Idofi atau Al-Idhofah). Jika anda merujuk buku Nahu Arab di dalam Bahasa Inggeris, maka istilahnya biasa di sebut sebagai 'The Relative Phrase' atau 'The Idafa Phrase' atau 'The Genitive of Possession'.

Perlu diingatkan juga bahawa semua katanama yang bersambung dengan gantimana (dhomir muttasil) adalah termasuk juga dalam kategori Ungkapan Pemilikan (Murokkab Idhofi).

Gantinama bersambung itu walaupun tidak berubah barisnya, ia adalah dlm keadaan jarr sebagai mudhofun ilaih.

 Contohya :

كِتَابُهُ
(bukunya)

أَعْمَالُهُمْ
(amalan mereka)


Di dalam satu Ungkapan Pemilikan boleh terdapat lebih dari satu Mudhof dan Mudhofun Ilaih.
Contohnya :

مَـٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ

'Maliki' ialah mudhof, 'Yaumi' adalah mudhofun ilaih.
'Yaumi' juga adalah mudhof, di mana 'Addin' menjadi mudhofun ilaih.

Di situ perkataan 'Yaumi' memainkankan dua peranan serentak. Ia mesti menepati kedua-dua syarat mudhof dan juga syarat mudhofun ilaih. Yakni :

Syarat mudhof :
1. Ia tidak boleh bertanwin
2. Ia tidak boleh beraliflam.

Syarat mudofun ilaih :
1. Ia mesti majrur (eg. hujung berbaris di bawah)

Mudhofun ilaih datang selepas mudhof. Mudhof dahulu, barulah mudhofun ilaih. Sama sekali tidak boleh bertukar tempat. Contoh :

بَابُ المَسْجِدِ

(pintu masjid itu / the door of the masjid)

babu = mudhof
al-masjidi = mudhofun ilaih

Satu lagi peraturan yang penting untuk diketahui ialah : TIDAK boleh ada suatu pun perkataan  berada di antara keduanya. Yakni, mudhof dan mudhofun ilaih mestilah duduk sebelah-menyebelah, tidak boleh terpisah oleh apa-apa perkataan lain.

Bagaimanakah pula kita nak katakan jika perkataan-perkataan mudhof atau mudhofun ilaih atau kedua-duanya mempunyai sifah padanya? Oleh kerana tidak boleh ada sebarang perkataan di antara mudhof dan mudhofun ilaih, maka sifah kepada mudhof hendaknya disebut selepas mudhofun ilaih.

Jika mudhofun ilaih juga mempunyai sifah, maka sifah kepada mudhof hendaklah disebut selepas sifah kepada mudofun ilaih :

1)كتابُ الولدِ الصغيرُ
Buku budak yang kecil(Buku yang kecil : kerana baris dommoh pada kalimah sifat الصغيرُ mengikuti baris dommoh pada kalimah كتابُ yang disifatkan).Taqdirnya :

الكتابُ الصغيرُ للولدِ

2)كتابُ الولدِ الصغيرِ
Buku budak yang kecil(Budak yg kecil : kerana baris kasrah pada kalimah sifat الصغيرِ mengikuti baris kasrah pada kalimah الولدِ yg disifatkan)Taqdirnya :

الكتابُ للولدِ الصغيرِ


PERHATIAN : Di dalam sesuatu ayat ungkapan-ungkapan ini boleh bergabung dan boleh berangkai antara satu sama lain, maka jika kita tidak dapat membezakannya kemungkinan kita akan tersalah tafsir makna keseluruhan ayat walaupun kita tahu makna setiap perkataan di dalam ayat tersebut.

-------------------------

(Murokkab Isyari)

Tentu ramai familiar dengan 'hadza', 'hadzihi' dan sebagainya mengenai isim isyarah (katanama penunjuk) kerana di dalam kebanyakan pelajaran bahasa Arab, inilah yang pertama-tama diajarkan.
Misalnya :

هَـٰذَا كِتَابٌ

Hadza kitabun.
Ini sebuah buku.
This is a book.

Perlu ditegaskan bahawa contoh di atas itu adalah suatu ayat lengkap, yang mengandungi subjek dan predikat.

'Hadza' (ini) = subjek. 'Kitaabun' (sebuah buku) = predikat.

Apa yang kita hendak pelajari pada siri ini ialah berkenaan Murokkab Isyari (Ungkapan Penunjuk). Murokkab Isyari bukanlah ayat lengkap. Ia hanyalah frasa ataupun ungkapan.

Ciri-ciri murokkab isyari ialah seperti berikut :

1. Ia adalah gabungan dua bahagian - Pertama ialah 'Isim Isyarah' .

2. Bahagian kedua dinamakan 'Musyar Ilaih' (Katanama yang ditunjuki)

3. 'Musyar Ilaih' mestilah ber'aliflam', ataupun ianya idhofah (mudhof & mudhofun ilaih) contoh :

هذا الكتابُ كبيرٌ

4. Jika 'Musyar Ilaih' adalah idhofah, maka Isim Isyarah hendaklah berada selepas mudhofun ilaih contoh :

كتابي هذا

5. Isim Isyarah dan 'Musyar Ilaih' mestilah menepati antara keduanya dari segi bilangan, jantina, pengkhususan dan i'rob.


-------------------------

(Murokkab Jaariy)

Adalah ungkapan yang terdiri daripada kata sendi disusuli

dengan kata nama diselepasnya . Contoh :

في الفصلِ/ من الرياضِ / على مكتبٍ / بمكةَ

Ciri-ciri murokkab jaariy ialah seperti berikut :

1. Ia adalah gabungan dua bahagian - Pertama ialah 'Jar'(Huruf Jarr)

2. Bahagian kedua dinamakan 'Isim Majrur' (Katanama majrur)

Murokkab Jaariy bukanlah ayat lengkap. Ia hanyalah frasa ataupun ungkapan.
Ungkapan ini juga dinamakan 'Syibhu Jumlah '.

Hukum bagi kata nama yang berada selepas kata sendi huruf jarr adalah MAJRUR .

Apabila isim mufrad bertanwin datang selepas huruf jarr maka baris dihujungnya menjadi kasrah.

Contoh :  فِي  الْكِتَابِ

Tetapi apabila isim mufrad tidak bertanwin datang selepas huruf jarr maka baris dihujungnya menjadi Fathah namun hukumya tetap majrur.

Contoh :  بِمصابيحَ / من مكّةَ

#بالعربية #نرتقي

CONTOH KARANGAN SPM & STAM

|


.الصلاة وآثارها في حياة المسلم

لا شك ولا ريب أن الصلاة ركن من أركان الاسلام وهي تلعب دورا مهما في حياة المسلم. الصلاة عماد الدين, من أقامها فقد أقام الدين

وجدير بالذكر أن الصلاة رمز لعبودية العبد الى ربه. وهي وسيلة التقرب الى الله والمسلم الذي يقام الصلاة يضع وجهه الكريم على الأرض طاعة له. القلب الذي يطيع يدوم على طاعته يحي لا يموت ولا يغفل. والصلاة أيضا تزكي النفوس وتطهرها من الذنوب والمعاصي. قال الله تعالى: ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر

ومن المعلوم لدينا أن الصلاة تهذبنا على احترام الأوقات والقوانين والشروط المعينة. الصلوات الخمسة لها أوقات خاصة وعلى سبيل المثال صلاة الصبح, فوقتها من طلوع الفجر الى شروق الشمس, فلا تصح صلاة الصبح في وقت الظهر

واضافة الى هذا, أن الصلاة تربي المسلم الاهتمام على النظافة. النظافة من الايمان. ولها أيضا حكم وأسرار لا تعد ولا تحصى, وعلى سبيل المثال صلاة الجماعة. سينبت روح التعاون في نفوس المسلمين لكثرة مقابلتهم بينهم

وفي الحقيقة أن الصلاة تربي المسلم أن تغرس الصفات المحمودة في نفوسهم. ومن الصفات المحمودة الاخلاص والصبر وهلم جرا. والصلاة تربينا هذه الصفات

وحلاصة القول, لا نبالغ في القول اذا قلنا ان الصلاة تلعب دورا مهما في حياتنا وهي فريضة على كل مسلم 

SOLAT DAN KESANNYA DALAM KEHIDUPAN MUSLIM

Tidak dapat dinafikan bahawa solat merupakan salah satu daripada rukun Islam. Ia memainkan peranan penting dalam kehidupan muslim. Solat itu tiang agama, sesiapa yang mendirikan solat, dia telah mendirikan agamanya.

Patut dinyatakan bahawa solat adalah lambing penghambaan hamba terhadap Tuhannya. Ia juga adalah jalan kea rah mendekatkan diri kepada Allah. Orang Islam yang mendirikan solat akan meletakkan wajahnya yang mulia di atas bumi kerana mentaati-Nya. Hati yang sentiasa mentaati Allah dan mengingati-Nya akan sentiasa hidup, tidak mati dan tidak lupa. Ia juga membersihkan jiwa manusia dan menyucikannya daripada dosa dan maksiat. Allah berfirman maksudnya, “Sesungguhnya solat itu mencegah dari kejahatan dan kemungkaran”.

Kita sedia maklum bahawa solat mendidik kita agar menghormati masa, peraturan dan syarat-syarat tertentu. Solat lima waktu mempunyai masa-masa tertentu, sebagai contohnya solat subuh, waktunya dari terbit fajar hingga syuruq matahari, maka tidak sah solat subuh pada waktu zohor.

Di samping itu, solat mendidik orang Islam agar mengambil berat tentang kebersihan. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Solat juga mempunyai hikmat-hikmat dan rahsia-rahsia yang tidak terhitung dan tidak terkira, contohnya solat berjemaah. Semangat kerjasama akan tumbuh di dalam jiwa orang-orang Islam kerana kerap bertemu sesame mereka.

Sebenarnya, solat juga mendidik orang Islam agar menanam sifat-sifat mulia di dalam jiwa mereka. Di antara sifat-sifat terpuji adalah ikhlas, amanah dan sabar dan sebagainya. Ibadat solat mengajar kita semua sifat itu.

Kesimpulannya, tidak keterlaluan kalau kita katakan bahawa solat memainkan peranan penting dalam kehidupan kita dan ia merupakan satu kewajipan ke atas setiap orang muslim..

BERHATI HATI DIUSIA 40TAHUN

|

Ramai tidak sedar dalam al-Quran ada menyentuh tentang usia ini. Tentu ada yang sangat penting, perlu diperhatikan dan diambil serius akan perkara ini. Allah swt. berfirman,

حَتَّى إَذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِى أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِى أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِى فِى ذُرِّيَّتِى إِنِّى تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

“Apabila dia telah dewasa dan usianya sampai empat puluh tahun, ia berdoa, “Ya Tuhanku, tunjukkanlah aku jalan untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapaku dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang engkau redhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim.” (al-Ahqaf: 15)

 

©2009 "Mendidik hamba membangun khalifah" | Template Blue by TNB