PELAJAR UA JUARA PERTANDINGAN MENGHAFAZ AL-QURAN

|


Kejayaan demi kejayaan dicapai oleh anak-anak UA. 22/2/2012, 6 orang pelajar UA berjaya ke Peringkat Negeri dalam katogeri 1-10 juzuk Bertarannum.Juara katogeri Perempuan 1-10 Juzuk dari MRSM Gemencheh,Adik Maryam, Ke-2 Adik Syarah ketiga dan ke empat juga dari MRSM Gemencheh. Bagi Katogeri Lelaki, Adik Syazani Jeni menjadi juara dan Adik Hambali tempat ke Empat.Pertandingan peringkat negeri akan diadakan di Pusat Dakwah Islamiah Paroi pada 17/3/2012.Semua yang berkelapangan dijemput hadir bagi memberi sokongan kepada 6 orang anak UA yang akan ke bakal ke peringkat Kebangsaan. Tahniah kepada mereka..

|

CONTOH KARANGAN SPM & STAM

|

Muhd Hisham:
(Murokkab)

Secara ringkasnya ayat lengkap dibentuk daripada susunan ungkapan-ungkapan dan perkataan-perkataan(Murokkab Isnaadiy)


Ayat yang lengkap (atau ungkapan yang lengkap) terdiri daripada sekurang-kurangnya gabungan dua perkataan yang memenuhi kreteria subjek dan predikat(Murokkab Isnaadiy)

Contoh ayat lengkap paling ringkas ialah : Al-Quranu kitabun. Yang bermakna : 'Al-Quran ialah sebuah kitab' atau 'Al-Quran is a book'.

Di dalam ilmu nahu, terdapat beberapa jenis ungkapan yang struktur dan i'rabnya mesti kita ketahui supaya kita faham makna yang dimaksudkan olehnya di dalam sesuatu ayat .

Namun gabungan sebarang dua perkataan sahaja tidak semestinya menjadi ayat yang lengkap. Gabungan dua perkataan yang tidak menjadi ayat lengkap ini dipanggil ungkapan tidak lengkap (murokkab naqis). Ungkapan yang tidak lengkap ini pula akan disusun atau digabung bersama ungkapan lain dan mungkin juga disertai dengan katakerja dan katatugas supaya menjadi ayat yang lengkap dan mudah difahami dengan tepat. Berikut adalah Murokkab Naqis :

1) Ungkapan bersifat (murokkab tausifi / mausuf wa sifah / man'ut wa na'at)

2) Ungkapan pemilikan (murokkab idhofi / al-idhofah / mudhof wa mudhofun ilaih)

3) Ungkapan berkatasendi / berhuruf jarr (murokkab jarri / shibhul jumlah /jarr wa majrur)

4) Ungkapan penunjuk (murokkab ishari)


(Murokkab Tausifi)

Ungkapan Bersifat ialah frasa di mana perkataan kedua menerangkan tentang kualiti atau sifat kepada perkataan pertama.

Dalam bahasa melayu contohnya :

Rumah besar.
Kereta baru.
Bunga cantik.

Besar, baru dan cantik adalah katasifat (adjective) yang menerangkan tentang rumah, kereta dan bunga di dalam contoh di atas.

Di dalam istilah bahasa arab, perkataan pertama dinamakan ismulzat atau mausuf dan perkataan kedua dinamakan ismussifah atau sifah.

Oleh itu, murokkab tausifi juga selalu dipanggil mausuf wa sifah (Yang disifatkan dan sifatnya).

PENTING : Empat ciri utama isim sifah yang perlu diambil perhatian. Iaitu sifah akan mengikut mausuf pada :

1. Nakirah atau Makrifah.

Jika mausuf itu nakirah, sifah juga mestilah nakirah. Jika mausuf itu makrifah maka sifah juga mestilah makrifah.

(Jika anda kurang pasti apa itu nakirah dan makrifah sila kembali ke siri ketiga dan ikut link yang diberi)

2. Maskulin dan Feminin.

Jika mausuf maskulin, sifah juga mesti maskulin. Begitulah juga jika mausuf feminin, sifah mestilah feminin.

(Melainkan jika mausuf adalah plural tidak berakal, maka sifahnya adalah feminin singular)

3. I'rab (marfu', mansub atau majrur)

Sifah akan mengikut i'rabnya mausuf. Contohnya jika mausuf itu majrur maka sifah juga mestilah majrur.

4. Bilangan (singular, dual atau plural)

Sifat mesti mengikut bilangan mausuf. Contohnya jika mausuf itu plural (jamak) maka sifah juga mestilah jamak.

(Lihat contoh-contoh ungkapan bersifat yang dipetik dari Al-Quran pada ruangan komen).

PERHATIAN :

1. Jika mausuf adalah katanama PLURAL yang tidak berakal (seperti benda dan haiwan) maka sifahnya adalah feminin SINGULAR.

2. Mausuf boleh mempunyai lebih daripada satu sifat berturutan selepasnya.

-------------------------

(Murokkab Idhofi)

Ungkapan Idhofi ialah frasa di mana katanama pertama disandarkan kepada katanama kedua untuk menjadikannya khusus (makrifah).

Ia disebut sebagai Ungkapan Pemilikan yang bermakna katanama pertama dimiliki atau disandarkan atau dinisbahkan kepada katanama kedua.

Contoh:

كِتَابُ  اللَّهِ

(kitabullahi)

Katanama pertama ( كِتَابُ ) dipanggil mudhof (Yang Dimiliki/Yang Disandarkan)

Katanama kedua ( اللَّهِ ) dipanggil mudhofun ilahi (Pemilik/Penyandar)

Adapun ciri-ciri asas bagi MUDHOF ialah :

1) Tanwin padanya digugurkan

2) Ia tidak boleh beraliflam dipangkalnya (tidak boleh makrifah)

3) Jika ianya dual (muthanna) atau jama' muzakkar salim, maka huruf nun pada hujungnya digugurkan

4) Mudhof boleh dalam apa-apa keadaan i'rab (yakni ianya boleh sebagai marfu', mansub ataupun majrur)

Adapun ciri-ciri asas bagi MUDHOFUN ILAIH ialah :

1) Ia mesti MAJRUR  <---penting

2) Ia boleh dalam keadaan nakirah ataupun makrifah (contoh

: boleh beraliflam ataupun tidak beraliflam .

Ungkapan Pemilikan (atau juga disebut dengan nama Murokkab Idofi atau Al-Idhofah). Jika anda merujuk buku Nahu Arab di dalam Bahasa Inggeris, maka istilahnya biasa di sebut sebagai 'The Relative Phrase' atau 'The Idafa Phrase' atau 'The Genitive of Possession'.

Perlu diingatkan juga bahawa semua katanama yang bersambung dengan gantimana (dhomir muttasil) adalah termasuk juga dalam kategori Ungkapan Pemilikan (Murokkab Idhofi).

Gantinama bersambung itu walaupun tidak berubah barisnya, ia adalah dlm keadaan jarr sebagai mudhofun ilaih.

 Contohya :

كِتَابُهُ
(bukunya)

أَعْمَالُهُمْ
(amalan mereka)


Di dalam satu Ungkapan Pemilikan boleh terdapat lebih dari satu Mudhof dan Mudhofun Ilaih.
Contohnya :

مَـٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ

'Maliki' ialah mudhof, 'Yaumi' adalah mudhofun ilaih.
'Yaumi' juga adalah mudhof, di mana 'Addin' menjadi mudhofun ilaih.

Di situ perkataan 'Yaumi' memainkankan dua peranan serentak. Ia mesti menepati kedua-dua syarat mudhof dan juga syarat mudhofun ilaih. Yakni :

Syarat mudhof :
1. Ia tidak boleh bertanwin
2. Ia tidak boleh beraliflam.

Syarat mudofun ilaih :
1. Ia mesti majrur (eg. hujung berbaris di bawah)

Mudhofun ilaih datang selepas mudhof. Mudhof dahulu, barulah mudhofun ilaih. Sama sekali tidak boleh bertukar tempat. Contoh :

بَابُ المَسْجِدِ

(pintu masjid itu / the door of the masjid)

babu = mudhof
al-masjidi = mudhofun ilaih

Satu lagi peraturan yang penting untuk diketahui ialah : TIDAK boleh ada suatu pun perkataan  berada di antara keduanya. Yakni, mudhof dan mudhofun ilaih mestilah duduk sebelah-menyebelah, tidak boleh terpisah oleh apa-apa perkataan lain.

Bagaimanakah pula kita nak katakan jika perkataan-perkataan mudhof atau mudhofun ilaih atau kedua-duanya mempunyai sifah padanya? Oleh kerana tidak boleh ada sebarang perkataan di antara mudhof dan mudhofun ilaih, maka sifah kepada mudhof hendaknya disebut selepas mudhofun ilaih.

Jika mudhofun ilaih juga mempunyai sifah, maka sifah kepada mudhof hendaklah disebut selepas sifah kepada mudofun ilaih :

1)كتابُ الولدِ الصغيرُ
Buku budak yang kecil(Buku yang kecil : kerana baris dommoh pada kalimah sifat الصغيرُ mengikuti baris dommoh pada kalimah كتابُ yang disifatkan).Taqdirnya :

الكتابُ الصغيرُ للولدِ

2)كتابُ الولدِ الصغيرِ
Buku budak yang kecil(Budak yg kecil : kerana baris kasrah pada kalimah sifat الصغيرِ mengikuti baris kasrah pada kalimah الولدِ yg disifatkan)Taqdirnya :

الكتابُ للولدِ الصغيرِ


PERHATIAN : Di dalam sesuatu ayat ungkapan-ungkapan ini boleh bergabung dan boleh berangkai antara satu sama lain, maka jika kita tidak dapat membezakannya kemungkinan kita akan tersalah tafsir makna keseluruhan ayat walaupun kita tahu makna setiap perkataan di dalam ayat tersebut.

-------------------------

(Murokkab Isyari)

Tentu ramai familiar dengan 'hadza', 'hadzihi' dan sebagainya mengenai isim isyarah (katanama penunjuk) kerana di dalam kebanyakan pelajaran bahasa Arab, inilah yang pertama-tama diajarkan.
Misalnya :

هَـٰذَا كِتَابٌ

Hadza kitabun.
Ini sebuah buku.
This is a book.

Perlu ditegaskan bahawa contoh di atas itu adalah suatu ayat lengkap, yang mengandungi subjek dan predikat.

'Hadza' (ini) = subjek. 'Kitaabun' (sebuah buku) = predikat.

Apa yang kita hendak pelajari pada siri ini ialah berkenaan Murokkab Isyari (Ungkapan Penunjuk). Murokkab Isyari bukanlah ayat lengkap. Ia hanyalah frasa ataupun ungkapan.

Ciri-ciri murokkab isyari ialah seperti berikut :

1. Ia adalah gabungan dua bahagian - Pertama ialah 'Isim Isyarah' .

2. Bahagian kedua dinamakan 'Musyar Ilaih' (Katanama yang ditunjuki)

3. 'Musyar Ilaih' mestilah ber'aliflam', ataupun ianya idhofah (mudhof & mudhofun ilaih) contoh :

هذا الكتابُ كبيرٌ

4. Jika 'Musyar Ilaih' adalah idhofah, maka Isim Isyarah hendaklah berada selepas mudhofun ilaih contoh :

كتابي هذا

5. Isim Isyarah dan 'Musyar Ilaih' mestilah menepati antara keduanya dari segi bilangan, jantina, pengkhususan dan i'rob.


-------------------------

(Murokkab Jaariy)

Adalah ungkapan yang terdiri daripada kata sendi disusuli

dengan kata nama diselepasnya . Contoh :

في الفصلِ/ من الرياضِ / على مكتبٍ / بمكةَ

Ciri-ciri murokkab jaariy ialah seperti berikut :

1. Ia adalah gabungan dua bahagian - Pertama ialah 'Jar'(Huruf Jarr)

2. Bahagian kedua dinamakan 'Isim Majrur' (Katanama majrur)

Murokkab Jaariy bukanlah ayat lengkap. Ia hanyalah frasa ataupun ungkapan.
Ungkapan ini juga dinamakan 'Syibhu Jumlah '.

Hukum bagi kata nama yang berada selepas kata sendi huruf jarr adalah MAJRUR .

Apabila isim mufrad bertanwin datang selepas huruf jarr maka baris dihujungnya menjadi kasrah.

Contoh :  فِي  الْكِتَابِ

Tetapi apabila isim mufrad tidak bertanwin datang selepas huruf jarr maka baris dihujungnya menjadi Fathah namun hukumya tetap majrur.

Contoh :  بِمصابيحَ / من مكّةَ

#بالعربية #نرتقي

|

*Kantong Bocor!!*

*الشريم إمام الحرم المكي في خطبته يقول* :
Imam mesjid Asyuraim alharam almakki dalam khutbahnya mengatakan:

إحذروا *الكيس المثقوب*

*Hati-hati dengan kantong yg bocor*

" تتوضأ أحسن وضوء " لكــن. .. تسرف في الماء' *كيس مثقْوب*

Engkau telah berwudhu dgn sebaik2 wudhu akan tetapi engkau boros memakai air, (itu sama dengan)
*kantong bocor*

" تتصدق عَلى الفقراء بمبلغ ثم .. تذلهم وتضايقهم *كيس مثقْوب.

Engkau bersedekah kepada fakir miskin kemudian, engkau menghina dan menyulitkan mereka, (itu seperti)
 *kantong bocor*

تقوم الليل وتصوم النهار وتطيع ربك" لكــن. .. قاطع الرحم *كيس مثقْوب*

Engkau sholat malam hari, puasa di siang hari,  dan mentaati tuhanmu,  tapi engkau memutuskan (tali) silaturrahmi, (jelas itu adalah)
 *kantong bocor*

تصوم وتصبر عَلى الجوع و العطش" لكـن .. تسب وتشتم وتلعن *كيس مثقْوب*

Engkau sabar dengan haus dan lapar,  tapi engkau menghina dan mencaci, (sama dengan)
*kantong bocor*

" *تلبسين الطرحه والعباية فوق الملابس* "لكـن .. العطر فواح *كيس مثقْوب*

Engkau memakai baju kerudung dan kebaya,  tapi minyak Wangi menyengat, (itu)
*kantong bocor*

تكرم ضيفك وتحسن إليه لكـن .. بعد خروجه تغتابه وتخرج مساوئه *كيس مثقْوب*

Engkau memuliakan tamumu dan berbuat baik kepadanya,  tapi setelah dia pergi engkau menggunjingkanya, (sungguh itu)
*kantong bocor*

أخيرا ً لا تجمعوا حسناتكم في كيس مثقْوب . تجمعوها بصعوبة من جهة .. ثم تسقط بسهولة من جهه أخرى..
*يا رب اسألك لي ولأحبتي الهداية والغفران* .

Pada akhirnya *engkau hanya mengumpulkan kebaikanmu dalam kantong bocor,*  satu sisi engkau mengumpulkan dengan susah payah kemudian engkau menjatuhkannya dg mudah di sisi lain.
Ya Rabb, kami mohon hidayah dan ampunan atas kami dan orang-orang yg kami cintai

*عجائب الشعب العربي* :
Keganjilan-keganjilan orang-orang Arab (secara khusus dan kaum muslimin umumnya)

1- لايستطيع السفر للحج لأن تكلفة الحج مرتفعه .. لكن يستطيع السفر رغبةً في تغيير الجو !
 *ألا إن سلعة الله غالية*

1. Tidak mampu pergi haji karna biayanya besar,  akan tetapi sanggup pergi wisata mengganti suasana,
 *bukankah perdagangan Allah itu mahal*

2- لايستطيع شراء الأضحية لغلاء السعر لكن يستطيع شراء آيفون لمواكبة الموضة.
 *ألا إن سلعة اللَّـه غالية*

2. Tidak sanggup membeli hewan qurban karna harganya yg mahal,  tapi sanggup membeli iPhone sekedar ganti model.
*bukankah perdagangan Allah itu mahal*

3- يستطيع قراءة محادثات تصل إلى ١٠٠ محادثه في اليوم ..
ولا يستطيع قراءة ١٠ آيات من القرآن بحجة ليس لديه وقت لقراءة القرآن
*ألا إن سلعة الله غالية*

Sanggup membaca chatingan hingga seratus percakapan tiap hari,  namun tidak sanggup membaca 10 ayat alquran  dengan dalih tiada waktu yg cukup untuk membaca.
*bukankah perdagangan Allah itu mahal*

🔹🔹🔹🔹🌾🔸🔸🔸🔸

قليل من سيرسلها لأنه يشعر بالحرج .
Sedikit yg mau menyebarkannya/ men share karena merasa berat..

*تخيل ان الله يراك وانت تنشرها لاجله*.
Angankan di benakmu bahwa Alloh selalu melihatmu.. Dan engkau menyebarkannya karenaNya..

 اذا اعجبتك الفكرة ..  فانشرها .
وإذا لم تعجبك .. فمر كأنك لم ترى شيئا.
Jika engkau terpanggil sebab tulisan ini maka sebarkanlah.. Namun jika tidak maka anggap engkau tidak pernah lihat..

*يارب من يرسلها ترزقه من حيث لايحتسب*

😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊

Perbezaan perkataan

|

ما اجمل اللغة العربية

ما الفرق بين :
الأبدي ، الأزلي ، الأمدي ، والسرمدي. ؟؟؟

- الأبدي : الذي لا نهاية له .
- الأزلي : الذي لا بداية له .
- الأمدي : مابين بداية ونهاية
- السرمدي : الذي لا بداية ولا نهاية له .

🌼 ما الفرق بين
التحسس والتجسس ؟؟

- التحسّس : تتبّع أخبار الناس بالخير ( اذهبوا فتحسّسوا من يوسف )
- التّجسّس : معرفة أسرار الناس بالشر ( ولا تجسسوا )
 ما الفرق بين :
 الصمت والسكوت ؟

- الصمت : يتولد من الأدب والحكمة .
- السكوت : يتولد من الخوف .

✍ ما الفرق بين ✍
الكآبة و الحزن ؟

- الكآبة : تظهر على الوجه .
- الحزن : يكون مضمراً بالقلب .
أعاذكم الله منهما .

✍ ما الفرق بين ✍
شرقت الشمس و أشرقت الشمس

- شرقت : بمعنى طلعت
- أشرقت : بمعنى أضاءت
( وأشرقت الأرض بنور ربها )

✍ مالفرق بين ✍
التعليم والتلقين ؟

- التلقين : يكون في الكلام فقط ،
- التعليم : يكون في الكلام وغيره
نقول : لقنه الشعر ، ولا يقال : لقنه النجارة .

✍ ما الفرق بين ✍
الجسد والبدن ؟

- الجسد : هو جسم الانسان كاملاً من الرأس إلى القدمين .
- البدن : فهو الجزء العلوي فقط من جسم الإنسان .

✍ ما الفرق بين ✍
التضادِّ والتناقض ؟

التضاد : يكون في الأفعال .
التناقض : يكون في الأقوال

✍ ما الفرق بين ✍
 الهبوط والنزول ؟

- الهبوط يتبعه إقامة
( اهبطوا مصراً فإن لكم ماسألتم )
أي اذهبوا لمصر للإقامة فيها
- النزول : فهو النزول المؤقت لا يعقبهُ استقرار .

✍ ما الفرق بين ✍
المختال والفخور
( وَٱللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ )

- المختال : ينظر إلى نفسه بعين الافتخار .
- الفخور : ينظر إلى الناس بعين الاحتقار .

✍ ما الفرق بين ✍
الظلم والهضم ؟

- الهضم هو نقصان بعض الحق .
- الظلم يكون في الحق كله .
قال تعالى ( فلا يخاف ظُلما ولا هضما )

✍ ما الفرق بين ✍
المقسط والقاسط؟

- المُقسط : هو العادل أو المُنصف
( إن الله يحب المُقسطين )
- القاسط : هو الظالم أو الجائر
( وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا )

  ✍ رائعة لتفهم معاني القرآن ✍
نفعني الله وإياكم بما هو خير

Perkataan berlawan

|

Oh My Arabic :
الكلماتُ المُتَضادَّةُ..
Perkataan Berlawanan.

جامِدٌ.
Beku.
سائِلٌ.
Cair.
فَسَدٌ.
Busuk.
عاطِرٌ.
Harum.
قَوِيٌّ.
Kuat.
ضعِيفٌ.
Lemah.
سَمِيكٌ.
Tebal.
رَقيقٌ.
Nipis.
مُغْلَقٌ.
Tutup.
مفْتُوحٌ.
Buka.
ضَيِّقٌ.
Sempit.
واسِعٌ.
Luas.
عالٍ.
Tinggi.
سافِلٌ.
Rendah.
ليِّنٌ.
Lembut.
صَلْبٌ.
Keras.
سَرِيعٌ.
Cepat.
بطِئٌ.
Lambat.
جافٌّ.
Kering.
بللٌ.
Basah.
قَذَرٌ.
Kotor.
نظِيفٌ.
Bersih.
مَلِئٌ.
Penuh.
فارِغٌ.
Kosong.

🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈

Perbualan

|

مَاشِي.
Baiklah.
خَلِّي بَالَكْ.
Berjaga-jaga.
سِيبُهُ يِتْكَلِّمْ.
Biarkan dia bercakap.
لو مافِيشْ عِندَكْ مَانِعْ
Jika kamu tidak keberatan.
يَلَّا نِمْشِيْ دِلْوَقْتِي.
Mari kita pergi sekarang.
لازِمْ تِرْجَعْ.
Kamu kena pulang.
ما تِعْمِلْشْ كِدَه.
Jangan buat macam ini.
إنت مِينْ؟ اِحْنَا نِعْرَفْ بَعْضْ قَبل كِدَهْ؟
Siapa kamu? Adakah kita saling mengenali?.
إنت فِينْ؟
Kamu di mana.
أخَدتْ رَقَمْ؟
Kamu sudah ambil nombor?.
أيوه، أهِهْ البِطَاقَةُ.
Ya, ini kad pengenalannya.
مُتْشَكِّرْ أوِي.
Terima kasih.
بِكَامْ دَهْ؟
Berapakah harganya?
إسْتَنَّى هِنَا.
Tunggu di sini.
بِتِقْرَهْ إيهْ.
Apakah yang sedang kamu baca.
أيوه، شُوَيَّهْ.
Ya, sedikit saja.
لِيهْ؟
Mengapa/kenapa.
فِينْ؟
Di mana.
لأَّهْ، لِسَّهْ مَارُحْتِشْ.
Tak pernah pergi lagi.
أيوه، بَايِنْ كِدَهْ.
Ya, saya rasa begitu.
وانت كَمانْ.
Kamu juga.
سِكْتِرْ بَرَّة/ اطلَعْ برَّه.
Keluar.
اِسْتَنَّى شْوَيَّهْ لو سمحت.
Tolong tunggu sebentar.

أنا مَكْسُوفْ.
Saya malu.

ARAB MESIR#

 

©2009 "Mendidik hamba membangun khalifah" | Template Blue by TNB